راهنما

روشهایپناهوحمایت

درکشوربلغاریا

1.1. منظوراینراهنمایچیست؟

هدفاینراهنماعبارتازارائه،بررسیوفیصلهگیری معلوماتاولیهپناهنده گیدرروندراجستر وحمایتبینالمللیدربلغاریا،میباشد.

اینراهنماحقوقوتعهداتمهاجرینرابهعنوانمتقاضیانحمایت بینالمللی،بعدازبرسیدرخواستیآنهاتوسطمقاماتاداریوقضایی،توضیحوشیوهحفاظتازآنهارابهعنوانیکپناهندهوحمایتبشردوستانه،ارائهمیکند .

وهمچناندربرگیرندهمراحلبرایدرخواستتجدیدنظربهمحکمه،درصورتیکهجوابرددریافتنمودهباشند،نیزمیباشد

.

اشکالدیگرازحمایتکهدربلغارستاناستفادهمیشود،عبارتاستازانواعمختلفاسنادچوناسنادالحاقبهخانوادهوویژگیهایحمایتازکودکانبیسرپرست.

درنهایت،راهنمایاطلاعاتدرموردروشهایبرایبازگشتداوطلبانهبهکشورشانرافراهممیکند.

راهنمایدردرجهاولبرایاستفادهتوسطپناه جویاندربلغارستانتنظیمشدهاست.بههمیندلیل،هدفنویسندهعبارتاززبانمشترکواجتنابازاصلاحاتحقوقیمیباشد.بااینحال،اینراهنمایخلاصهایازتجربهایطولانیوتخصصدرزمینهحقوقپناهنده گانوپاسخگوبهمشکلاتمعمولیوسوالاتمتداولآنها،میباشد.بنابراینمیتواندبهعنوانمقدمهبهطوردرموضوعاتحقوقیمربوطهشان،تنظیموادارهتوسطمقاماتدولتیوسازمانهایغیردولتی،میباشد.

2.1.شرایطاستفادهازاینراهنما:

اینرهنمابنابردرخواستکمیساریعالیپناهندگانسازمانملل (UNHCR) مقیمکشوربلغاریاترتیبگردیدهاست .

نویسندهاینراهنمایحقوقدانالیاناسوفا،مدیرحمایتقانونیازپناهنده گانومهاجراندرکمیتههلسینکیبلغاریا،میباشد.

کتاببهزبانبلغاریاییتهیهگردیدهاست.نویسندهرهنماضمانتومسئولیتکیفیتترجمهبهزبانهایدیگررابعهدهنمیگیرد.

اینرهنمابرایمطالعهشخصیتهیهشدهو مجازمیباشد. حقوقآنمحفوظبهنویسندهآنبودهوهرنوعاستفادهتجارتیازآنمجارنمیباشد.نشراینرهنماویابخشازآنازطریقهوا،کابلواینترنتبهجزباتوافقصریحوازقبلنویسنده،مجازنمیباشد.

اینراهنمادرژوئن 2014 تکمیلوتصویبقانونیدربلغاریاشدهوازآنزمانقابلتطبیقمیباشد.اضافااتوتعدیلاتبعدیدراینرهنمارادرآدرسوبسایتکمیساری عالیسازمانمللدرامورپناهندگانhttp://www.unhcr-centraleurope.org/bg/index.html،وبسایتکمیتههلسینکیبلغاریاhttp://www.bghelsinki.org/bg/تحتعنوان”کتابخانه”ویا”موادآموزشیدرموردحقوقبشر”،میتوانبدستآورد.