еднократна помощ за раждане на живо дете

Адм. дело № 643

  • Решение № 718 / 2022
    АС - Пазарджик
  • Съгласно чл. 29 параграф 1 от Директива 2011/95/ЕС държавите членки гарантират лицата на които е предоставена международна закрила, получаването в държавата членка, предоставила международна закрила на необходимите социални грижи, каквито са предвидени и за гражданите на държавата. Съгласна точка 45 от Преамбюла на Директивата семейните помощи за деца са сред основните обезщетения за които не е предвидена възможност държавите членки да въвеждат ограничения.

  • 10.04.2022