неизпълнение на съдебно решение

Адм. дело № 3914

  • Решение № 4069 / 2022
    АССГ
  • С решение 1378 от 03.03.2022 по адм. дело 560 от 2022г. на АССГ ДАБ е била задължена да разгледа подадена последваща молба като са дадени задължителни указания от съда. ДАБ не е  изпълнила дадените указания на съда и е счела, че се произнася по новозаявена последваща молба и в настоящото производство съдът е приел, че с предходното служебно решение административният орган е обвързан с констатацията, че следва да се разгледа последващата молба, а не да я допуска повторно. 

  • 17.06.2022