статут по мандата на вкбоон

Адм. дело №9911/2015

  • Решение № 7063 2015 АССГ
  • Предоставената по този ред международна закрила под егидата на ООН е без опреден срок., нито има териториални ограничения. Подлежи на пряко задължително зачитане и може да се загуби само с изрично последващо решение на ООН.

  • 17.11.2015

Адм. дело №5647/2015

  • Решение № 5942 2015 АССГ
  • По силата на чл. 10 Председателят на ДАБ не действа в условията на оперативна самостоятелност, а в условията на обвързана компетентност, която не му предоставя възможност да извърши преценка или не.

  • 09.10.2015

Адм. дело №3458/2013

  • Решение № 5063 2013 АССГ
  • Редакцията на чл.10 от ЗУБ е императивна и не предоставя възможност на решаващия орган да прави самостоятелна преценка относно наличие на основания за представяне на статут на бежанец, при наличие на предвидената в разпоредбата предпоставка – признаване на статут на бежанец по мандата на ВКБООН. С оглед наличието на законовите предпоставки за признаване на статут на бежанец на жалбоподателя, който представлява по-силната закрила по смисъла на ЗУБ.

  • 19.07.2013