страна на произход

Адм. дело 3207/2021

 • Решение № 3540 2021 АССГ
 • В случай на лица, попадащи под този профил, индивидуалната оценка дали има или не разумна степен на вероятност кандидатът да се сблъска с преследване трябва да вземе предвид влияещи на риска обстоятелства като: област на работа, пол, район на произход, присъствие на бунтовнически групи (по-специално по отношение на контролно-пропусквателните пунктове на бунтовниците), период на напускане на силите, лични вражди и др.

 • 01.06.2021

Адм. дело №10638/2010

 • Решение № 588 / 2011
  ВАС
 • Политическата ситуация в страната на произход, спецификата на конфликта и неговото видово и териториално проявление, преценката на актуалната по време обстановка е от съществено значение за обосноваността на административния акт във връзка с извода за наличието или не на “тежки и лични заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради безогледно насилие в случай на въоръжен вътрешен или международен конфликт” по смисъла на тълкуването, дадено с решение на Съда на ЕС по дело №С-465/07.

 • 13.01.2011

Адм. дело № 4002/2011

 • Решение № 7675 2011 ВАС
 • В случая общоизвестен по смисъла на чл. 37, ал. 2 АПК е фактът за наличие на въоръжен конфликт в страната по произход С.. Информацията, съдържаща се в справки на Дирекция „Международна дейност” датират от 24.02.2009 г. и 11.05.2010 г. и очевидно не са актуални. „Ескалацията на напрежението в С., съчетана с употреба на сила срещу демонстранти, заплашва ситуацията да излезе извън контрол”, се казва в изявление на българското министерство на външните работи. От други информационни източници се установява, че „ситуацията в С. остава напрегната.

 • 06.01.2011

Адм. дело №7653/2004

 • Решение № 410 2005 ВАС
 • Неправилни са изводите, че притежаването на национален паспорт е доказателство, че притежателят му не е застрашен от преследване, защото легалното напускане на страната може да е единствен начин за бягство без кандидата да се постави в опасно положение спрямо властите. От значение е дали е налице обоснован страх от преследване поради причини посочени в ЗУБ.

 • 14.01.2005

Адм. дело №3971/2001

 • Решение № 222 2002 ВАС
 • В Конвенцията за статута на бежанците (ЖК) и в Закона за бежанците е прокаран общият принцип, че семействата на бежанците трябва да се установят да живеят в една държава. С оглед на това административният орган следва да отчете факта, че търсещият закрила няма останали близки роднини в държавата си по произход.

 • 10.10.2002