трета сигурна страна

Адм. дело № 2403

 • Решение № 4098 / 2023
  АССГ
 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
 • Страна която не е ратифицирала Конвенцията за статута на бежанците от 1951 не може да бъде разглеждана като трета сигурна страна в която лице, търсещо закрила би могло да бъде върнато.

 • 19.06.2023

Адм. дело № 5438

 • Решение № 1150 / 2023
  АССГ
 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
 • Не се установява, че Турция е трета сигурна страна за жалбоподателя, тъйкато няма основание да се опасява за живота или свободата си, поради етническата си принадлежност. Няма категорични данни, които да сочат, че не съществува опасност Турция да върне принудително търсещия закрила на територията на държавата по произход.

 • 22.02.2023

Адм. дело 9575/2019

 • Решение № 404 2021 АССГ
 • Съдът счита, че изводът на решаващият орган за трета сигурна страна е необоснован. В нарушение на чл.75, ал.2, изр. първо във вр. с §1, т.9 от ДР на ЗУБ за жалбоподателя не са преценени всички относими факти, свързани с третата държава. В решението си органът не е изложил подробна информация за обстановката в Й. (не е приложена информация, обобщена от съответната дирекция на ДАБ, а разпечатка от интернет), не е обосновал защо счита, че това е „трета сигурна държава“ за жалбоподателя и че същият ще бъде приета там, ако бъде върнат.

 • 21.01.2021