1. پناهندگی


Audio file

برخلاف مهاجران ، پناهندگان کشوری خود را به طوری داوطلبانه وبه خواست خود به دلایل اقتصادی، خانوادگی ویا آموزشی ترک نمی کنند. پناهندگان از جنگ، نقض حقوق بشر و تهدید به زندگی و یا امنیت خود فرار می کنند.
دولت بلغاریا فورا نمی تواند بفهمد، ا ین که یک شخص آیا مهاجر ویا پناهنده است .

به این خاطر مانند کشور های دیگری اروپایی ، بلغاریا روش هایی را برای رسیدگی مربوط به هر شخص و ارزیابی اینکه آیا این شخص حقایق را می گوید ، آیا حق دارد که به عنوانی یک پناهنده در بلغاریا باقی بماند ویا بخاطری دلایلی که موافق به قانون نیست حق ندارد به بلغاریا بماند ایجاد کرده است .

تا به وقتی که این مسئله حل می شود اشخاصی که خواسته اند برایشان حقوق پناهنده در بلغاریا داده شود ، حق دارند در خاک بلغاریا بمانند و به کشور همسایه که از آنجا به بلغاریا داخل شده اند ویا به کشور خود شان دوباره فرستاده نشوند .

در این جریان تا زمانی که یک تصمیم نهایی در مورد شان گرفته نشده است ، این افراد “پناهجویان” ویا “حمایت جویان” نامیده می شوند، زیرا معلوم نیست که آیا آنها به عنوان پناهنده در بلغاریا و اروپا شناخته می شوند .

Audio file

کسی که می خواهد دریک کشوری خارجی به اراده خود برای کارکردن ، تحصیل ویا برای یکجا بدون با فامیل خود که در کشوری خارجی است زندگی کند ، “مهاجر” نامیده می شود .
طبقی قانون ممالک مجبور نیستند که هر خارجی را که بخواهد که به خاک شان زندگی کند قبول کنند . ممالک فقط به ابتاع خود مجبوریت ها دارند.

بنابراین ، ممالک حق دارند داخل شدن خارجی را که پاسپورت با اعتبار، ویزه ویا اجازه اقامت ندارند، به خاک خود رد کنند .

به این خاطر ، افرادی که می خواهند در یک کشور خارجی برای کار، تحصیل ویا زندگی خانوادگی زندگی کنند، اول باید درخواست ویزه را از آن کشور کنند . تنها به این ترتیب حق دارند به آن کشور سفر کنند ، به شکلی قانونی داخل شوند و اجازه اقامت را بگیرند .

اگر کسی به طور غیرقانونی واردی یک کشور خارجی شود بدون پاسپورت ویا بدون ویزه و تظاهر کند که پناهنده است ، به احتمال زیاد از طرف مقامات این کشور دادن پناه به او رد می شود.

پس از آن ، این شخص بطوری جبری دوباره به کشور اش از طریق پروسه “دیپورت” فرستاده میشود که تا انجام این پروسه امکان دارد برای چند ماه توسط پولیس بازداشت شود .

در چنین حالت به این شخص ممنوعیت داخل شدن (“مهر سیاه”) در بلغاریا که معمولا پنج سال است داده میشود که در تمام کشور های اتحادیه اروپا ، سوئیس و ناروی نیز اعتبار دارد .

این ممنوعیت همراه با چاپ انگشت آن فرد به یک سیستم مخصوص الکترونیکی اروپایی که به نام ( اوروداک ) معرفی شده است، درج میشود.

بنابراین، کشور های اروپایی می توانند در هر زمان از طریق چاپ انگشت هر خارجی را بررسی کنند که آیا او ممنوعیت در یک کشوری اروپایی دیگری دارد یا خیر و همچنان حق داخل شدن و زندگی کردن را به خاک خود ندهند ، تا زمانیکه تاریخ این ممنوعیت از بین نرفته است .

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمانقراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه درتمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا ،ایتالیا،قبرس،لتونی،لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،روما نی،سلواکی،اسلوونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.
Audio file

در بعضی ممالک حقوق و آزادی مردمی که در آنجا زندگی میکنند ، از طرف مقامات نقض ویا محدود شده است . مقامات به دلیل نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی و یا سایر ویژگی ها، می تواند چنین محدودیت هایی را بر مردم تحمیل کنند.

محدودیت ها ممکن است شامل خشونت فیزیکی، آزار روانی، دستگیری ویا سایر اقدامات پولیس، دعوا، محکومیت یا ممنوعیت برای انجام بعضی فعالیت ها شود ، بطوری مثال: کارکردن در موقعیت دولتی، رفتن به مکتب، عضویت در یک حزب، برگزازی کردن تظاهرات و غیره – در مجموع، محدودیت ها می توانند هر گونه اعمال زور، تبعیض و خودسرانه باشند.

مقامات در هیچ کشوری حق ندارند حقوق مردم عادی را نقض کنند و آنها را بیرون از چوکات قانون محدود کنند. بدونی درنظرداشت اینکه آیا ، مردان، زنان ویا کودکان استند، هر کس حق دارد به صورت آزاد و نظربه درک خود و وجدان خود، تا زمانی که با دیگران مزاحمت نکرده است زندگی کند .

بعضی اوقات نقض و محدودیت ها توسط دولت انجام نمی گیرد، بلکه توسط سازمان های دیگر یا گروه های دیگر که دولت نمی تواند یا نمی خواهد به ضدی این ستمگری برای محافظت از مردم دفاع کند .

در کشورهای دیگر جنگ است که زندگی و امنیت مردم غیرنظامی را تهدید می کند. جنگ ممکن است با یک کشور خارجی یا یک درگیری داخلی بین گروه های مختلف باشد و گاهی اوقات ممکن است جنگی خارجی و داخلی باشد.

وقتی که زندگی ، امنیت و یا حقوق ;یک فرد از طرفی کشوراش محفاظت نمی شود ویا خودی کشوراش آنها را نقض می کند ، این شخص می تواند به این دلایل به دنبال امنیت از کشوری دیگری تقاضای اجازه اقامت کند .

این امکان “پناهندگی” نامیده می شود. در اروپا پناهندگی ” حمایت بین المللی” نامیده می شود.

افرادی که از کشور خود فرار می کنند و از کشوری دیگری درخواست پناه میکنند ، “پناهندگان” نامیده می شوند.

2. راجستر


هنگامی که شما در لاگر پناهندگی قرار دارید ، کارمندان این لاگر شما را رسما به عنوانی یک خارجی که خواهان پناه وحمایت در بلغاریا است ، راجستر می کنند.

پیش از جابجا شدن به لاگر اول تلاشی میشود بخاطر داشتن صلاح و یا اشیایی غیر قانونی. این عمل را به بلغاریایی (آبیسک) میگویند.

حق دارید که توسط کارمند هم جنس خود تلاشی شوید ، یعنی مرد ها توسط کارمندان مرد تلاشی شوند و خانم ها توسط کارمندان زن.

بعد از این ، تمام اسناد تان از شما گرفته میشود و داده میشود برای نگهداری در آژانس تا خلاص شدنی پروسه‌ پناهندگی با جواب نهایی.

کارمندی که اسنادی تانرا میگیرد ، باید برایتان سند همراه با امضأ و سند که کدام اسناد مشخص را برایش تسلیم کردید بدهد . این سند را نگاه کنید ، بخاطر اینکه بعدا همراه با این سند میتوانید اسناد خود را دوباره تسلیم شوید ، به جز از اینکه کدام دلیل قانونی دولت بلغاریا داشته باشد که اسنادی تان را نگه میدارد.

بعدا عکس تان و چاپ شست های تانرا را میگیرند.

بعدا از از شما خواهش خواهد شد ، اگر باسواد هستید به خط خود ، اسم مکمل و تاریخی تولد تانرا ، اسم های والدین تان  ، برادران و خواهران، همسر و شوهر و اطفال تانرا (اگر دارید) بنویسید .  اگر سواد ندارید ، این معلومات را  شفاحی  بگوید ، بیسار مهم است که این معلومات کاملا دقیق و مکمل باشد .

دقیق نبودن نوشتهء اسم های تان ، امکان مشکلات زیادی بعد از دادن جواب اسناد دایمی ویا ، اجازه دادن یکجا شدن با اعضای خانواده  که در بلغاریا نیستند ایجاد خواهد  کرد.

بیان نمودن نام جعلی اثرات خیلی جدی دارد وامکان دارد دلیل گرفتن جواب رد و پناهندگی شود!


در هنگام راجسترکردن کارمندان آژانس همراه با کمک ترجمان از شما تحقیق خواهند کرد. معلومات گرفته شده ثبت ورق راجستر شده ، امضأ میشود ، از طرف تقاضا کننده ، ترجمان و کارمند مربوطه .

بعدا فرستاده میشوید نزد داکتر لاگر ، برای معاینه طبی و معاینات لابراتواری .  تا به وقتی که نتایج لابراتوار معلوم نشده اگر علایم مریضی قابل انتقال دیده شود امکان دارد در اطاق جداگانه قرنطین شوید .

در آخر برایتان سندی یاد داشت نامه داده میشود ، برای تاریخ و ساعت که سند موقتی خود را برای ماندن به بلغاریا است تسلیم شوید ، این سند را به بلغاریایی “ریگیستراسیانه کارته” میگویند  –  کارت راجستر

issuenote_0.png

همچنان این یادداشت نامه امکان دارد برایتان داده شود اگر بخاطری نبودن ترجمان امکانات تهیه کردن فوری کارت راجستر نباشد .

لطفا دقیق باشید به تاریخ و ساعتی که در این سند ذکر شده است !

بعد از به انجام رسیدن تمام این پروسه برای راجستر شدن ،  در لاگر پناهندگان جابجا خواهید شد ، در صورتی امکان ، فامیل ها یکجاه با یک دیگر در یک اطاق جابجا میشوند.

Audio file

عریضه برای پناهندگی ، حمایت و وضعیت (ستاتوت) در بلغاریا به هر مقام دولتی داده شده می تواند.
اکثرا چنین عریضه ها به شعبه های پولیس مرزی یا اداره “مهاجرت” داده می شود . دلیلش این است که اکثر خارجیان از جاه های که برای ورود به بلغاریا تعیین شده است داخل نمیشوند و بدونی ویزه ویا با اسنادی جعلی داخل بلغاریا میشوند و به این علت توسط پولیس مرز ویا پولیس مهاجرت بازداشت میشوند.

در بلغاریا مرزها توسط پولیس مرزی محافظت می شود.

borderpolice.png

افسران پولیس مرزی لباس سبز میپوشند که به آن به زبان بلغاریای “Гранична Полиция” و به انگلیسی” Border Police” نوشته شده است .

ورودی خارجی به بلغاریا بدون اسناد ، بدون ویزه و عبور از خطی مرزی غیر قانونی است و مانندی یک جرم مجازات دارد.

اما زمانی که خارجی کسی است که پناه می جوید ، قانون او را از مسئولیت و محکومیت آزاد می کند. به این خاطر مهم است که

بعد از عبور از مرز فورا ، با دیدنی اولین کارمندی دولتی که اکثرا پولیس مرزی است پناهجویی اعلام شود .

افسران پولیس مرزی تمام خارجی های را که دستگیر کرده اند بازجویی میکنند. بازجویی درپروتکل نوشته میشود و توسط ترجمان به صدا باید خوانده شود و در آن شما ، ترجمان و پولیس که بازجویی را انجام می دهد باید امضأ کنید .

اگر در زمانی بازجویی نگفته باشید که پناه میخواهید ، امکان دارد که به جرمی ورودی غیر قانونی محکمه فرستاده شوید اما هیچ مانعی وجود ندارد که را پسانتر به سارنوال ویا در عین محمکه پناه بخواهید.

اما اگر بعد از دستگیری تان در سرحد به پولیس سرحدی ، سارنوال یا محکمه نگفته باشید که در بلغاریا پناه میخواهید ، مقامات بلغاریا همراه با شما مانندی یک مهاجر غیری قانونی رفتارمیکند که باید فرستاده شود دوباره به کشوری که از آنجا داخل بلغاریا شده است (پروسه پزیرش) یا به کشوری خودش دوباره (پروسه دیپورت) فرستاده شود .

در بلغاریا این پروسه ها توسط پولیس مهاجرت انجام می شود که به نام اداره “مهاجرت” است .

borderpolice.png

افسران پولیس مهاجرت لباس های خاکستری میپوشند که به آن به زبانی بلغاریای نوشته شده است “Миграция” و به لسانی انگلیسی “Migration“.

پولیس مهاجرت حق دارد مهاجران غیر قانونی را در مراکز مخصوص به بازداشت دستگیر کند تا به وقتی که سازماندهی اخراج دوباره یا پزیرس مجدد آماده میشود .

در بلغاریا دو بازداشتگاه برای مهاجران غیرقانونی وجود دارد – مرکزی ” لوبیمتس ” (نزدیک به مرز بلغاریا و ترکیه) و مرکزی ” بوسمانسی ” (نزدیک به پایتخت صوفیه).

بازداشت به عنوانی یک مهاجر غیرقانونی ممکن است تا شش ماه طول بکشد ، اما در موارد مخصوص با اجازه محکمه تا حداکثری 18 ماه بوده میتواند. پس از به پایان رسیدنی 18 ماه خارجی آزاد میشود. اگر مقامات دولت نتوانسته اند سازمان دهی بازگشت او را دوباره به کشوری که تابعیت دارد انجام دهند. در زمانی که در بازداشتگاه قرار دارید ، ممکن است توسطی کارمندان امنیتی بلغاریا که نام “دانس” یاد می شوند بازجویی شوید .

اگر پناه میخواهید ، اما قبل از انتقال به بازداشتگاه نتوانسته اید که ادعای آنرا کنید ، شما حق دارید درخواست پناه و وضعیت (ستاتوت) را در بلغاریا به کارمندانی پولیس مهاجرت در بازداشتگاه که در آنجا هستند بدهید.

پولیس مهاجرت همیشه دسترسی به ترجمان ندارد ، بنابراین اکثرا وکلای مجانی کمیته هلسینکی که همراه با خود ترجمان می آورند برای نوشتن درخواست پناه در بلغاریا کمک می کنند . وکلای کمیته هلسینکی برای سازمان ملل متحد کار می کنند و معمولا در دوشنبه ها به طور منظم از بازداشتگاه های بوسمانسی ولوبیمتس بازدید می کنند.

بعد از دادن عریضه برای پناه به پولیس مرزی یا پولیس مهاجرت ، باید به ظرفی 6 روز کاری آزاد شوید .

اگر از آزادی شدن شما دیرتر شد ، حق دارید به محمکه شکایت کنید. برای دادن شکایت به محکمه از وکلای مجانی کمیته هلسنکی می توانید کمک بخواهید.

اگر همه چیز خوب است و تاخیری وجود ندارد، شما به لاگر آزاد انتقال می شوید.

آژانس پناهندگان یک اداره دولتی بلغاریا است ، که قدرت دارد تا در موردی تان تحقیق کند و تصمیم بگیرد که آیا پناهندگی و وضعیت در بلغاریا برایتان داده شود تا بتوانید برای زندگی کردن به بلغاریا ویا به اروپا بمانید.

اگر به طوری قانونی به بلغاریا داخل شده اید ویا به طوری غیر قانونی داخل شده اید ، اما توسط پولیس بازداشت نشده اید ، میتوانید درخواست برای پناه را مستقیما در لاگرهای مربوط به آژانس بدهید.

Audio file

درخواست پناه از مقامات بلغاریا به صورت شفاهی یا به صورت تحریری شده می تواند. درخواست شفاهی میتوانند اشخاصی بدهند که بی سواد هستند و نوشته کرده نمیتوانند .

اگر بی سواد هستید، میتوانید از افسران پولیس که همرایشان صحبت میکنید تقاضا کنید که عریضه شفاهی شما را برای پناه دادن در بلغاریا نوشته کنند . افسران پولیس مجبور هستند که عریضه شفاهی تانرا بنویسند بعد از آن باید ترجمان به زبان شما برایتان بخواند چیزی که نوشته شده است و اگر موافق هستید به آنچه نوشته شده است که واقعا گفته های شما است ، برایتان داده شود تا به آن امضا کنید .

منتها پولیس در عین موقع به ندرت دسترسی با ترجمان دارد ، به این خاطر اکثرا وکلای مجانی کمیته هلسینکی که ترجمان را همراه خود می آورند ، به نوشتن عریضه برای پناه در بلغاریا کمک می کنند . وکلای کمیته هلسینکی برای سازمان ملل متحد کار می کنند و مرتبا بازداشت های پولیس را در مرز و داخل کشور بازدید می کنند.

اگر شما بی سواد هستید و پیش کارمندان آژانس پناهندگی در بلغاریا قرار دارید ، هیچ مشکلی نیست که آنهاعریضه تانرا برای پناه نوشته کنند ، زیرا کارمندان آژانس هر زمانی که با شما صحبت می کنند ، از ترجمان استفاده می کنند .

اما اگر سواد دارید ، بهتر است عریضه پناه را در بلغاریا خود تان به زبانی خود بنویسید . این به شما امکان را میدهد که به جزئیات دلایلی که کشوری خود را ترک کرده اید شرح دهید و تمام وقایع و رویدادهایی را که باعث شده است که این تصمیم را بگیرید توضیح دهید .

بهتر است اگر شما اسنادی هویت و یا سایر اسنادی مربوط به تاریخچه پناهندگی خود داشته باشید ، آنها را با کارمندان پولیس یا کارمندان آژانس پناهندگان در میان بگذارید.

هنگام تحویل دادنی اسنادی اصلی همراه با درخواست پناهندگی تان، کارمند دولتی که این اسناد را از شما تحویل شده است باید برایتان سندی رسید همراه با امضأی خود بدهد که دقیقا کدام اسناد را از شما تسلیم شده است ، این سند را حفظ کنید زیرا بعدا با این سند می توانید ، مدارک خود را دوباره دریافت کنید ، بجز از اینکه دلیلی قانونی برای نگهداشتن اسناد در مقامات بلغاریا وجود داشته باشد .

Audio file

طبقی قانون هر خارجی میتواند عریضه برای پناه در بلغاریا بدهد و برای ماندن و زندگی کردن در اروپا درخواست حمایت و وضعیت (ستاتوت) را کند.
بدونی فرقی که آیا این شخص به طوری قانونی یا غیری قانونی داخلی بلغاریا شده است وهمچنان آیا با خود شناسنامه با اعتبار دارد . اما اگر کسی با خود هر سندی که داشته باشد ، خوب است که آنها را به موقع به مقامات نشان بدهد ، بخاطر سریعترشدن تصمیم در موردی شان.

عریضه برای پناه در بلغاریا هر کس داده میتواند – مرد ، زن یا طفل ، زنان در اروپا حقوق مساوی با مردان دارند و باید عریضه خودشان به اسم خود بدهند حتی اگر ازدواج کرده باشند.

هنگامی که اطفال با یک ویا هر دو والدین وارد بلغاریا شده اند، والدین کسانی هستند که برای فرزندان خود درخواست پناه می کنند، اما فقط در صورتی که آنها کمتر از سن 14 ساله استند .

اگر یکی از اطفال 14 ساله باشد ، مقامات می توانند از طفل بخواهند که به نام خود درخواست را امضا کند و یکی از والدین برای تأیید به درخواست امضا کند.

اطفالی كه 18 ساله استند ، همیشه تنها به نام خود درخواست را میدهند ، بدون نیاز به امضای والدین .

اطفالی که بدون والدین یا بدون اقارب یا بدون نزدیکان خود داخل بلغاریا شده اند ، “اطفال بی سرپرت” نامیده می شوند و حقوق مخصوص دارند . این اطفال می توانند درخواست پناه و وضعیت (ستاتوت) خود را به مقامات بلغاریا به تنهایی و تنها با امضا خود بدهند.

3. حقوق و وظایف

چی حقوق دارم در جریان پروسه پناهندگی؟


Audio file

برای حقوق و وظایف خود پس از دریافت پناه و وضعیت ( ستاتوت ) در بلغاریا – لطفا در بخشی << پناهندگی ویا حمایت بشر دوستانه >> معلومات را ببینید.

Audio file

در جریان پروسه پناهندگی به غیر از حقوق وظایف هم دارید .

به عنوان یک پناهجو شما مجبور استید به قوانین دولت بلغاریا احترام بگذارید .

در قدم اول ، یعنی حق ندارید کوشش کنید که سرحد بلغاریا را بدون قانونی ترک کنید . هر کوشش به عبور غیر قانونی از سرحد جنایت است . در زمان دوخول شدن به بلغاریا شاید مجازات نشده باشید ، اگر از پولیس دادگاه و یا محکمه تقاضای پناه کرده باشید ،. اما اکثرا حتا پناهندگان محکمه میشوند به دلیل داخل شدن غیر قانونی ، اگر به وقت اش نگفته اند که پناه و ستاتوت در بلغاریا میخواهند . امکان دارد که حتا نفهمیده باشید که محکمه شده اید ، بخاطریکه محکمه عاجل در سه روزه تصمیم میگیرد و عموما محکومیت ، حکم معلق است ، تا نمودن جرم بعدی . اقدام به خارج شدن از مرز به صورتی که غیر قانونی باشد همیشه مجازات دارد ، بدون استثنا . اگر محمکه شده باشید در زمانی داخل شدن و شما بازداشت شوید در زمانی خروج شدن ، به معنی این است که شما مجرم دو جرم شده به زندان محکوم شوید .

در کارت راجستر تان نشانی شده است به منطقه عبور و مرور . یعنی نمیتوانید بدون اجازه رئیس لاگر از این منطقه خارج شوید . برای اجازه گرفتن باید درخواست مخصوص به رئیس لاگر بنویسید و در این درخواست باید ذکر کنید که : به کجا میخواهید بروید ، به چقدر وقت و به چی دلیل . رئیس لاگر برایتان اجازه نامه را صدورمیکند که همرا با این اجازه نامه میتوانید بیرون از این منطقه ذکر شده بدون مشکل خارج شوید . متوجه باشید که این اجازه نامه تا کدام تاریخ اعتبار دارد و اگر ضرورت به تمدید باشد به عین شکلی که صدور شده درخواست تمدیدش را کنید . به اجازه نامه ضرورت ندارید اگر، احضاریه از محمکه دارید که به تاریخ معیین باید به محکمه حاظر شوید و یا به داکتر ضرورت داشته باشید .

اگر برایتان جا داده شده است از طرف آژانس پناهندگان وظیفه دارد که محافظت کنید از نظم و قوانین لاگر پناهندگان و نگهداری کنید از اموال اتاق های انفرادی و اموال اتاق های مشترک. در صورتی خراب شدن اموال لاگر ، کارمندان آژانس پناهندگان میتوانند جریمه تان کنند از 50 الی 200 لیوه .

همچنان وظیفه دارید که بدون اطلاع از لاگر خارج نشوید و حتا برای یک شب جای دیگر خواب نشوید . میشود که بیرون از لاگر برای مدتی زیادتر باشید اما باید به رئیس لاگر درخواست بنویسید و اجازه بخواهید . در غیر آن هر غیرحاظری تان ثبت خواهد شد و امکان دارد از لاگر اخراج شوید و دیگر نتوانید به لاگر دوباره برگردید.

در اخیر یکی از وظایفی بسیار مهم این است که برای مصاحبه پیش کسی که از شما مصاحبه میگیرد هر بار که یاداشت نامه ، خطی فرستاده شده و یا اطلاع رسانی دیگری که در آن تاریخ و ساعت تعیین شده است حاظر باشید . در تاریخ و ساعت معین شده باید به اداره لاگر که مربوط به کاری شما میشود و پروسه پناهندگی مربوط به آنجا است حاظر باشید . در صورتی که به تاریخ و ساعتی معین شده حاظر نشوید خطر این است که جریان پروسه پناهندگی تا قطع شود و حق خواستن پناه در بلغاریا گم کنید.

Audio file

در زمانی پروسه پناهندگی حق کار کردنی قانونی را دارید . برای اجازهء چنان حق باید عریضه تحریری به ریس لاگر پناهندگان که در آنجا زندگی می کنید بدهید ، و اگر در لاگر پناهندگان زندگی نمی کنید –عریضه را در لاگری که پروسه پناهندگی تان در جریان است بدهید.

این کار را کرده میتوانید بعد از اینکه از راجستر شدن تان در آژانس پناهندگان سه ماه گذشته باشد .

Audio file

اشخاص نیازمند به ضرورت های مخصوص – مثلا : خانم های حامله ، اطفال بی سرپرست ، فامیل های که زیاد اطفال دارند ، اشخاص  که مریضی دوامدار دارند ، میتوانند به اداره اجتماعی بلغاریا درخواست برای کمک های اضافی کنند .

برای درخواست به کمک های اضافی اجتماعی ، میتوانید از کارمندان آژانس پناهندگان که در آنجا زندگی میکنید کمک بخواهید . همچنان میتوانید مراجعه کنید به سازمان های صلیب سرخ (ب. چ. ک.) و یا شورای خانم های – پناهنده .

Audio file

اطفال تا سن 18 حق آموزش مجانی را در مکاتب دولتی بلغاریا ویا مکاتب شهر داری بلغاریا دارند .

برای ثبت نام کردن اطفال در مکتب از کارمندان آژانس پناهندگان که در آنجا زندگی میکنید میتوانید کمک بخواهید . همچنان میتوانید مراجعه کنید به سازمان های :

صلیب سرخ(ب. چ. ک.) ، کریتاس و یا شورای خانم های – پناهنده .

Audio file

به مدتی که در جریان پروسه پناهدگی قرار دارید ، دولت بلغاریا پول بیمه صحی تانرا میپردازد . بیمه صحی تنها تا به وقتی دارید که در پروسه پناهدگی استید . برای تداوی شدن باید پیش داکتری که برایتان تعیین شده برای معاینه شدن بروید . برای تعیین کردن داکتر به مرکزی صحی لاگر در آژانس پناهندگان در جای که زندگی میکنید مراجعه کنید و یا از میانجی های صلیب سرخ (ب.، چ.ک.) و یا از شورای خانم های – پناهنده کمک بخواهید .

در جریان پروسه پناهدگی حق تداوی بدون پول را دارید ولی نه به تداوی تمام امراض . بعضی امراض و دوا ها شمال بیمه نمیشود ، به طوری مثال عملیات ، تداوی دندان و بعضی از دوا ها که باید پول شان پرداخته شود . این امراض و دوا ها برای اتباع بلغاریا نیز مجانی نیست .

Audio file

چند روز بعد از راجستر شدن تان به حیث پناه جوینده ، کارت راجستر خود را دریافت خواهید کرد که به شکل ذیل معلموم میشود :

در کارت این معلومات ذیل ذکر شده است :

regcard_0.png
 • اسم و عکس
 • تاریخ تولد
 • جنس ( مرد و یا زن )
 • محل تولد
 • ملیت (تابعیت)
 • سرپرستی اطفالی زیر سن 14 ساله
 • نمبر مخصوص شخصی در بلغاریا
 • آردس که بلغاریا زندگی میکنید ، لاگر پناهندگان ویا آدرس بیرونی
 • منطقه محوطه لاگر ، که حق دارید بدون اجازه مخصوص آژانس پناهندگان عبور کنید

این کارت به پولیس بلغاریا تصدیق میکند ، که در پروسه پناهندگی استید و حق دارید به بلغاریا بمانید تا به نهایی رسیدن جوابی این پروسه در موردی شما.

کارت راجستر یک سند موقتی است . عموما این کارت برای مدت سه ماه اعتبار داشته میباشد که بدون مشکل میشود که تمدید شود ، تا به زمانیکه پروسه پناهندگی تان در جریان است و تا به زمانیکه تصمیم در موردی شما به مرحله نهایی نرسیده است . این به معنی است که در جریان پروسه محکمه همچنان کارت راجستر تان تمدید میشود .

باید همواره تاریخ کارت راجستر را در آژانس پناهندگان تمدید نمایید ، بخاطریکه اگر تاریخ کارت تان خلاص شود کارت باطل شمرده میشود و پولیس حق دارد دستگیر تان کند.

اگر کارت تان گم شود از طرف آژانس پناهندگان امکان دارد از 50 الی 200 لیوه به دلیل جدی نبودن جریمه شوید وبعد از اینکه پول جریمه را پرداخت کردید ، کارت جدید را برایتان صدور میکنند .

اما اگر یک بار درخواست کرده باشید و درخواست تان از طرف مقامات بلغاریا جواب حاصل کرده باشد و برای بار دوم و یا زیادتر درخواست کنید ، حق کارت راجستر را ندارید ، به جز از اینکه آژانس پناهندگان تصمیم باز کردن پروسه جدید را برایتان نگیرد.

Audio file

اشخاصی که در جریان پروسه پناهندگی استند و در لاگر پناهندگان برایشان جا داده شده است ، حق دارند روزانه غذا برای خودنی سه بار برایشان آماده باشد .

غذا از طرف آژانس پناهندگان تهیه میشود ، به شکل غذای گرم و یا به غذای پاکتی . محدودیت های دینی در نظر گرفته شده است و نظر به اکثریتی پناهندگان که در لاگر هستند ، به این دلیل از پختن گوشت خوک خودداری میشود.

برای اشخاص بالغ غذا دو بار روزانه تقسیم میشود ، برای خوردنی سه بار ( صباحانه ، غذای چاشت و غذای شب ).

اطفال بی سرپرت ، که در بلغاریا تنها هستند بدون والدین ، اقارب و نزدیکان خود حق دارند ، روزانه سه بار غذا برایشان تقسیم شود .

Audio file

اگر عریضه برای خواستن پناه در بلغاریا برای بار اول داده باشید حق دارید که در لاگری مربوط به پناهندگان جا بگیرید.

خانواده ها حق دارند تقاضا کنند که همه در یکجا ، جابجا شوند.

برادران و خواهران همچنان حق دارند در یکجا جا بگیرند، بدون فرقی اینکه طفل هستند و یا بالغ .

اطفال بی سرپرست که در بلغاریا هستند ، بدون والدین خود و یا اقارب دیگر ویا نزدیکان خود حق دارند تقاضا کنند در جا های مخصوص به اطفال و یا خانواده ها جابجا شوند ، همچنان حق دارند که قبول نکنند که در یک اتاق جا بگیرند با اشخاص بالغی کی آنها را نمیشناسند.

در صورتی که یک بار درخواست شما از مقامات بلغاریا جواب گرفته وبرای بار دوم و یا زیادتر درخواست میکنید ، حق جا گرفتن را در لاگر پناهندگان ندارید و باید خودتان جا را برای زندگی کردن تهیه کنید . اما اگر مربوط به گروپ اشخاصی آسیب پذیر استید ویا ضرورت به نیازمندی مخصوص دارید حق جا و غدا را دارید . با وجودی درخواست دوم ویا زیادتر. در این قسمت قانون بسته بندی کرده که کدام اشخاص به شمول اشخاص آسیب پذیر شمرده میشوند که عبارت است از : اطفال، اشخاصی معیوب، اشخاصی پیر، خانم های حامله، والدین طلاق شده گی با اطفال زیر سن ۱۸ ، افرادی قربانی قاچقیان ، افرادی که مریضی شدید دارند ، افرادی که مریضی روحی دارند و یا بعدا پیدا کردن به اثری خشونت های روحی ، جسمی ویا تجاوز جنسی .


در بلغاریا چندین لاگر پناهندگان (کمپ) است:

p1.png

لاگر پستروگور

آدرس : سیلو پستروگور 6519 ، آبشتیه
سفیلن گراد ، آبلاست، خسکوا


p2.png

لاگر خرمنلی

آدرس: خرمنلی 6450 ، ژ.ک. دروژبا نمبر 23
آبلاست خسکوا


p3.png

لاگر بانیه

آدرس : سیلو بانیه 8914 ، آبشتینه نافه زگورا،
ریون مینیرالنی بانی نمبر 17
آبلاست ستارا زگورا


p4.png

لاگر آفچه کوپول

آدرس : صوفیه 1618 ، کورتال آفچه کوپل
اولیتسه مونتیویدو نمبر 21آ


p5.png

لاگر ورژدبنه

آدرس : صوفیه، کورتال ورژدبنه
بولیوارد باتف گرادسکو شوسه نمبر 270


p6.png

لاگر واینه رمپه

آدرس : صوفیه ، واینه رمپه – ایزستوک اولیتسه لوکوموتیف نمبر 11


اگر میخواهید بیرون از لاگرپناهندگان زندگی کنید شما ضرورت به پول کافی دارید تا بتوانید ، تا به زمانیکه پروسه پناهندگی تان دوام دارد کرایه ماهوار محل زیست تان را بپردازید ، بخاطر داشته باشید ، که این پروسه امکان دارد که زیاد طول بکشد ، از چندین ماه الی سال و یا زیادتر . همچنان باید خود تان محل زیست را پیدا نموده قرارداد اش را با صاحب جا امضأ کنید . بعدا صاحب جا قواله خانه را که به شما به کرایه داده است به لاگر پناهندگان باید نشان بدهد ، وبعد از آن کارمندان آژانس دولتی پناهندگان میتوانند آدرس جدید را ثبت کارت راجستر تان کنند .

اگر یک بار از لاگر بیرون شوید تا به خانه کرایی زندگی کنید بعدا ، دوباره قبول شدن تان به لاگر پناهندگان به علتی اینکه پول تان خلاص شده ویا به دلیلی دیگری خیلی مشکل خواهد بود .

از طرف کارمندان آژانس پناهندگان آدرسی که در آنجا زندگی میکنید ، در کارت راجستر تان باید نوشته شده باشد.

به این خاطر هر دفعهء که خواستید آدرس خانه را ویا نمبر تلیفون تانرا تغییر بدهید باید آژانس پناهندگان را با عریضه تحریری درجریان بگذارید ، که آدرس جدید را در کارت راجستر تان ثبت کنند. در غیر آن آژانس پناهندگان نمیدانند به کدام آدرس دعوت نامه مصاحبه را بریتان بفرستند و پروسه کار تان امکان دارد متوقف شود و شما حقوق تانرا در بلغاریا ازدست بدهید .

هر بار که آدرس تان تغییر میکند این عریضه باید داده شود ، در غیر آن نه تنها مشکل بخاطر پروسه پناهندگی بلکه مشکلاتی همراه با پولیس نیز خواهید داشت .

در آژانس پناهندگان لاگر بسته نیز وجود دارد . این لاگر متفاوت است از مراکز بازداشت پولیس مهاجرت در بوسمانسی و لوبیمتس . معمولا در این جا آژانس پناهندگان اشخاصی را داخل میکنند که خلاف کاری جدی کرده اند ویا چندین بار خلاف کاری علیه قانوانین و نظم لاگر و یا خلاف کاری های جدی دیگر علیه نظم اجتماعی و یا جنایت کرده اند . بطور مثال چندین بار کوشش کرده اند ، بلغاریا را غیر قانوانی ترک کنند . در این لاگر بسته اشخاصی که هویت اصلی شان کوشش میشود که پیداشود همچنان میتوانند بازداشت شوند . در این حالت امکان دارد پروسه پناهندگی برای این اشخاص به پایان برسد تا زمانیکه آنها در

Audio file

تا به وقتی که عریضه شما برای پناه خواستن در بلغاریا ( پروسه پناهندگی ) از طرف مقامات کشور بلغاریا زیر کار است ، شما حق دارید که در این کشور بمانید. بدون در نظر داشت اینکه به طورِی قانونی با پاسپورت خارجی ویا مدارک با عطبار داخل شده اید یا نه.

این به معنی است ، که مقامات بلغاریا حق ندارند ، شما را به کشور همسایه که شما ازآنجا داخل بلغاریا شده اید ، رد مرز کنند

( پروسه پذیرش) ویا شما را بفرستند به کشوری که تابعیت آنجا را دارید ( پروسه دیپورت )

به اساس قانون ، این پروسه متؤ قف میشود ، تا به وقتی که درخواست شما برای پناه خواستن در بلغاریا به جواب نهایی نرسیده باشد . جواب نهایی میشود اگر جواب (منفی) باشد و شما این جواب را اگر در محکمه برای تجدید نظر درخواست نکرده باشید و یا باوجود درخواست شما به محکمه ، محکمه جواب (منفی) آژانس پناهندگی را در قسمت ندادن پناه و وضعیت (ستاتوت) تایید نموده باشد.

4. پروسه


Audio file

امکان دارد ازطرف آژانس پناهدگی یک بار جوابی رد برای دادن به وضعیت (ستاتوت) در بلغاریا گرفته باشید .

اگر در خواست تجدید نظر این جوابی رد را در محکمه بلغاریا نکرده اید ویا

با وجود درخواست تجدید نظرتان محکمه جواب رد را قبول کرده است حق ماندن را به بلغاریا ندارید .

در این حالت آژانس پناهندگان کارت راجستر تان را تمدید نمیکند و دوباره از شما این کارت را میگیرد .

در این حالت امکان دارد شما بازداشت شوید (ارستوفن) ویا ازطرف پولیس مهاجرت دوباره به کشوری که تابیت آنرا دارید فرستاده شوید. (دیپورت) پولیس در این حالت ممنوعیت 5 ساله برای داخل شدن به خاک بلغاریا برایتان میدهد که در تمام کشور های اروپایی نیز مداری اعتبار است .
به اساسی قانون حق دارید درخواست بعدی بدهید در آژانس پناهندگان برای ماندن به بلغاریا بحیثی یک پناهجو .

باید بدانید که دادن درخواست بعدی وظیفه آژانس پناهندگی نیست که برایتان پروسه جدید را باز کنند ویا برای تان سند موقتی جدید بدهد (کارت راجستر).
برای اینکه آژانس پناهندگان برای تان یک پروسه جرید را باز کند باید شما همراه با درخواست بعدی ، اسنادی را اضافه نمایید که دران ذکر شده باشد به معلوماتی جدید درباره شما و تشریح داده شده باشد در این سند که چی خطرات برای شما ایجاد میشود اگر شما را دوباره به کشوری که تابعیت اش را دارید بفرستند .
در زمان دو هفته (14 روز) از راجستر درخواست بعدی ، آژآنس پناهندگان تصمیم میگیرد که آیا به شما پروسه پناهندگی جدید را باز کند ویا جواب رد بدهد .+++

هر تصمیمی که آژانس پناهندگی بگیرد باید مقابل امضأ تان برایتان داده شود . اگر جوابی این تصمیم ، جوابی رد است که دوباره در مورد شما دیده شود ، شما حق دارید به محکمه عرض نمایید .

عریضه به محکمه باید تا به هفت روز بعد از گرفتن جواب منفی مقابل امضـأ تان داده شود !

 • این تاریخ را ازدست ندهید ! اگر تا به هفت روز عریضه را به محکمه نداده باشید ، محمکه عریضه تان را قبول نمیکند و حق دیدن دوباره درخواست تان را از دست میدهید .
 • فورا از وکیل های کمیته هلسنکی ویا وکیل های دیگر کمک بخواهید !
Audio file

بعد از راجستر تان عموما الی مدت سه ماه مصاحبه کننده باید در موردی شما تصمیم بگیرد . اگر لازم باشد ، این پروسه زیادتر از سه ماه دوام کند ، مصاحبه کننده از این دوام کردن باید شما را به شکلی تحریری آگاه سازد. اگر شما در این زمان داوطلبانه بخواهید از پروسه ذکر شده صرف نظر کنید و درخواست تانرا برای وضعیت (تاستوت) واپس کنید ، باید بدانید که شما حقوق خود را به حیث پناهنده در بلغاریا ازدست می دهید .

در تصمیم خود مصاحبه کننده میگوید که آیا برای شما در بلغاریا وضعیت (ستاتوت) داده میشود ویا ، رد شود . این تصمیم به شکل تحریری نوشته شده مصاحبه کننده شما را خواسته ، نتیجه تصمیم خود را در موردی شما ارائه میکند.

وقتیکه جواب خود را میگیرید با ید از طرف ترجمان به لسانی که شما بلدیت دارید برای شما خوانده شود وهمچنان کاپی این سند برای تان داده شود در مقابل امضأ تان
.
اگر بیرون از لاگر زندگی میکنید امکان دارد از طریق پست خطی که از آژانس پناهندگی فرستاده شده دریافت کنید که جواب تصمیم در قسمت تان گرفته شده است . در این حالت باید فورا به همان لاگر که با شما مصاحبه شده بوده حاظر شده جوابی تصمیم را در مقابل امضأ تان تسلیم شوید .

Audio file

از طریق پروسه پناهندگی آژانس پناهندگان تصمیم میگیرد آیا برای تان جواب ماندن به بلغاریا را بدهد و اگر بدهد به کدام وضعیت (ستاتوت) – وضعیت پناهندگی ویا وضعیت (ستاتوت) حمایت بشر دوستانه .

برای معلمومات بیشتر برای فرق بین این دو وضعیت (ستاتوت) – لطفا به معلومات در بخشی << وضعیت (ستاتوت) پناهندگی ویا حمایت بشر دوستانه>> توجه نمایید .

برای گرفتن این تصمیم کارمندان آژانس پناهندگان برای حاظر شدن تان به مصاحبه با شما تماس میگیرند .

این به زمانی میشود که برایتان سند میدهند که امضأ کنید ، در این سند تاریخ و ساعت ملاقات همراه با مصابه کننده آژانس که به مورد کار شما تعیین شده است درج است .

وقتی که یاد داشت نامه (بلیشکه) ویا خط برای مصاحبه همراه با درج تاریخ و ساعت معین دارید ، حتما باید در این تاریخ وساعت معین حاظر باشید !

چی باید بکنید در وقت مصاحبه ؟

* با تمامی جزئیات بگوید که به کدام دلیل کشور خود ترک کردید . وقتی که میتوانید واگر به یاد تان است به تاریخ تدیق رویداد های شرح شده اشاره کنید.

معلوماتی خیالی و معلوماتی جعلی را ارائه نکنید ! مصاحبه کننده معلومات جعلی به شکل آسان امکان دارد افشأ کند و این به ضرر شما خواهد بود . به یاد داشته باشید که برای معلومات واطلاعاتی که دربارۀ خود در زمان مصاحبه تشریح می نماید ، شما تمام را مسئولیت دارید .

* نام حقیقی تانرا بگوید ، بخاطری که اگر وضعیت ( ستاتوت ) را بگیرید ، نمیتوانید اسناد ملی خود را که در بلغاریا هم مدار اعتبار است مانند : ( دیپلوم تحصیلات ، لیسنس رانندگی ) استفاده کنید و نمیتوانید با خانواده و اقارب تان یکجا شوید. اگر متوجه شدید که در راجسترنام تان غلط نوشته شده است این موضوع را در هنگامی مصاحبه احوال بدهید .

* اگر همراه خود اسناد دارید که ثبوتی ، گفته های تان است ، آنرا ارائه نماید. این اسناد کمک به تصمیم زودتربه درخواست تان برای پناهندگی خواهد شد .

در زمانی مصاحبه به لسانی که بلدیت دارید حق ترجمان را دارید . میتوانید ترجمان دیگر بخواهید اگربا ترجمان مشکل لسان دارید . حق دارید بخواهید در وقت مصاحبه گرفتن از شما ، مصاحبه کننده و ترجمان از عین جنس مثل شما باشند – مرد ویا زن.

دادن تصمیم در مورد شما
درخواست بعدی

Audio file

بعد از راجستر شدن از بین کارمندان آژانس پناهندگان یک نفر انتخاب میشود – زن ویا مرد که جوابگو مربوط کار شما را میباشد ، این شخص را مینامند اینترفیویست (مصاحبه کننده) لطفا اسمی مصاحبه کنندهء خود را به یاد داشته باشید .

از این به بعد مصاحبه کنندهء شما تصمیم میگیرد که درخواست شما در بلغاریا زیر کار گرفته شود و جواب حاصل کند ویا در کدام کشوری اروپایی دیگر زیر نظر گرفته شود. تصمیم گیری این پروسه – پروسیجر دوبلین یاد میشود .

تنها درصورتی که شما در کشوری اروپای دیگر اقارب دارید که پیش از اینکه شما به بلغاریا داخل شوید آنها در آنجا بوده اند ، میتوانید درخواست کنید که شما را در آن کشور بفرستند و عریضه حمایت وپناه تان در آن کشور زیر نظر گرفته شود .در این حالت به شرایط اضافی ذیل باید مطابق باشید:

اگر طفل استید که سن تان زیر 18 سال است و در کشوری اروپایی دیگر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، پدر کلان ویا مادر کلان تان است .

اگر در کشوری دیگری اروپایی شوهر و یا خانم تان است .

اگر در کشوری دیگری اروپایی طفلی (ویا اطفالی) نا بالغ تان است .

آژانس پناهندگان اصلا این موضوع را در نظر نمیگیرد ، اگر نمیداند که فامیل شما ( شوهر ، خانم ، اطفال زیر سن 18 ) ویا اقارب دیگر تان در کشوری دیگر اروپایی استند .

در این مورد لازم است در زمان راجستر شدن ویا مصاحبه اول تان پیش مصاحبه کننده خود در آژانس پناهندگان یادآور شوید و اسناد را پیشکش کنید به شکلی – اصلی ، فوتو کاپی ویا شکلی الکترونی از طریق موبایل – نکاح خط ، تولد اطفال ، رشته فامیلی و همچنان اسنادی اقامت آنها را ، که به کشوری اروپایی دیگر اقامت دارند .

همچنان باید به اعلامیه تحریری امضأ نمایید ، که قبول دارید بلغاریا شما را در کشوری اروپایی دیگر بفرستد . عین اعلامیه را اقارب تان که در کشوری اروپایی دیگر استند باید تهیه کنند و به آژانس پناهندگان بلغاریا بفرستند – از طریق : پوست ، فکس ویا ایمل . در این اعلامیه شوهرتان ، طفل تان ویا اقاربی دیگر تان باید نوشته کرده باشند که قبول دارند ، که پیش آنها بروید.

این درخواست باید به زودترین موقع زمان تهیه شود ، بدون گم کردن وقت !
تاریخ شروع شدن پروسه دوبلین سه ماه است از راجستر تان در آژانس پناهندگان اگر به پروسه دوبلین تا به این تاریخ درخواست نکنید امکان دارد حق که ، پیش اقارب تان در کشوری دیگری اروپایی فرستاده شوید ازدست بدهید .

بهترین این است که فورا بعد از راجستر شدن ، از وکیل های کمیته هلسنکی کمک بخواهید . آنها برایتان کمک خواهند کرد تا اسناد تان را آماده سازید و راه اندازی پروسه انتقال تان از بلغاریا به کشوری اروپایی دیگر که در آنجا فامیل ویا اقارب تان است شروع شود .

5. درخواست تجدید نظر


Audio file

پروسه های محکمه نیز مختلف میباشد نظر به اینکه چی پروسه های پناهندگی تیر شده پیش از اینکه جواب تصمیمی منفی برای وضعیت (ستاتوت) داده شده است .

اگر در جواب منفی درج شده است که 7 روز مهلت دارید برای دادن درعرض تجدید نظر ، به معنی این است که این  تصمیم به شکلی عاجل پروسه پناهندگی گرفته شده است ویا بعد از درخواست بعدی برای پناه  و یا ، آیا به این عرض اجازه داده شود تا به پروسه جدید پناهدگی برسد یا نه .

اگر در جواب منفی درج شده است که 14 روز مهلت دارید برای دادن عرض تجدید نظر ، به معنی این است که به درخواست  تان برای پناه خواستن و دادن وضعیت (ستاتوت) در بلغاریا ، به شکلی پروسه عمومی پناهندگی دیده شده است .

در وقتی دادن عرض تجدید نظر به جوابی منفی عاجل (  پروسه با سرعت )

عریضه از طرف محکمه دیده میشود که مشخص شده نظر به آدرس که در کارتی راجستر تان نوشته شده است . و جوابی محکمه نهایی است.

درخواست تجدید نظر به جوابی منفی عریضه بعدی ، در عین حالت قرار میگیرد . عریضه از طرف محکمه دیده میشود که مشخص شده نظر به آدرس که در کارت راجستر تان نوشته شده است . و جوابی محکمه در این پروسه نهایی است.

برای درخواست تجدید نظر به جوابی منفی عمومی (عمل کردی عمومی)- عرض از طرف  دو محکمه زیر نظر گرفته میشود . این به معنی است که اگر از جوابی محکمه اول قانع نیستید ، میتوانید درخواست تجدید نظر را به محکمه اداروی عالی نمایید .

جوابی محکمه اول عموما از طریق پسته رسان که در محکمه وظیفه دارد به خودتان داده میشود . و کارمند محکمه به آدرس که در شکایت نامه تان نوشته کرده اید میآید و بسیار مهم است اگر بعد از دادن شکایت نامه آدرس تان تغیر خورده است ، آنرا با عریضه تحریری به محکمه احوال بدهید . برای نوشتن عریضه بخاطری آدرس جدید تان کمک بخواهید از وکیل های کمیته هلسنکی و یا از وکیل دولتی که برای تان در قسمتی پروسه پناهندگی کمک کرده است .اگر چنین وکیل را داشته باشید . اگر با عریضه تحریری محکمه را آگاه نسازید از آدرس جدیدی تان حقی تجدید نظر را در محکمه عالیتر گم خواهید کرد . اگر جواب محکمه اول به نفع شما نباشد .

در محکمه حق دارید از ترجمان به لسانی خود استفاده نمایید. اگر گپ ترجمان را نمیفهمید ویا ترجمان خوب به لسانی شما گپ زده نمیتواند حق دارید این موضوع را به محکمه بگویید و تقاضای ترجمان دیگر را کنید .

در محکمه تمامی اسنادی که دارید و سندی که  ثبوت هویت تان است ارایه نمایید ، همچنان دلایلی که از کشور تان فرار کردید و دلایلی که در بلغاریا حمایت و پناه میخواهید تشریح کنید . اگر قاضی نخواهد اسناد را از شما بگیرد ، پا فشاری کنید بخاطری که این حق را دارید .

اگر محکمه به درخواست تجدید نظر برای جوابی منفی به نفع شما جواب بدهد- قاضی به آژانس پناهندگان وظیفه میدهد تا درخواست شما برای پناه  در بلغاریا دوباره دیده شود و در مورد شما تصمیم جدید گرفته شود در این حالت امکان دارد مصاحبه کننده شما را دوباره بخواهد به مصاحبه اضافی .

اگر محکمه به درخواست تجدید نظر برای جوابی منفی شما جوابی رد بدهد- حق دارید این  تصمیم را به  محکمه عالی اداروی عرض کنید . این حق را تنها در صورتی دارید که در موردی پروسه پناهندگی تان به شکل عمومی دیده شده باشد . اگر آژانس پناهندگی در موردی پروسه پناهندگی شما به شکل عاجل تصمیم گرفته باشد و یا این عریضه بعدی شما  باشد حق عرض کردن به محکمه عالی را ندارید و جوابی منفی برای پناهندگی و وضعیت (ستاتوت) در بلغاریا نهایی میشود . در این حالت حق پناه خواستن را در بلغاریا ازدست میدهید و امکان دارد که دوباره به کشوری که تابعیت آن را دارید دیپورت (دوباره فرستاده) شوید.

Audio file

ترجح داده میشود که از خدمات وکیل ها استفاده نمایید . خصوصا درقسمت نوشتن و دادن درخواست تجدید نظر به جوابی منفی.

اگر میخواهید درخواست تجدید نظر به محکمه بدهید بخاطری جوابی منفی ادارهء پناهندگان بعد گرفتن این سند فورا همراه با وکیل به ارتباط شوید ، چراکه مهلت درخواست تجدید نظر کم است .

پیش از همه میتوانید با وکیل های مجانی کمیته هلسنکی مراجعه نمایید ، که شریک رسمی کمیساری عالی پناهندگان و سازمان ملل متحد هستند . وکیل های کمیته هلسنکی بلغاریا خدمات مجانی حقوقی برای تان به اختیار گذاشته – مشورات ، آماده ساختن عریضه ها و درخواست های تجدید نظر و همچنان کمک کردن در پروسه محکمه را آماده میسازد .

bhc_1.jpg

کمیتهً هلسنکی بلغاریه

صوفیه – کوچهُ « اوزونجوفسکه » نمبر۱ منزل ۳
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۳۳۱۸ /۰۰۳۵۹۲۹۸۰۲۰۴۹
تلیفون: 00359 888 788 105
ایمیل: refunit2@bghelsinki.org
Web site: www.bghelsinki.org

سویلینگراد – کوچهُ « جنرال ستروکوف » نمبر۵
تیلفون : ۰۰۳۵۹۳۷۹۶۳۱۱۸
تلیفون: 00359 888 788 105
Web site: www.bghelsinki.org

خرمنلی – ناحیهُ دروژبه نمبر۲۳ در کمپ مهاجرین روبروی تعمیر اداری
Web site: www.bghelsinki.org

اوقات کار :از ۱۰:۰۰تا ۱۲:۰۰ ــ از ۱:۰۰ تا ۴:۰۰


وکیل دولتی که برای تان تعیین شده برای کمک در زمان پروسه پناهندگی – مقابل ادارهء پناهندگی و یا محکمه مجانی است !
وکیل دولتی برای دفاع شما ، حق ندارد از شما پول بخواهد چراکه پول وکیل دولتی را دولت بلغاریا میپردازد.

در صورتی امکان همیش از وکیل مشوره بخواهید ، در زمانی که نمیدانید که چی حقوق را دارید ویا نمیفهمید در حالت مشخص چی تصمیم را بگیرید .

Audio file

جواب برای پروسه پناهندگی امکان دارد جوابی مثبت باشد – برایتان وضعیت (ستاتوت) بدهند – (پناهندگی ویا حمایت بشر دوستانه) و امکان دارد جوابی منفی باشد – رد کردن وضعیت (ستاتوت) .

کارمندان دولتی آژانس پناهندگان وظیفه دارند کاپی این تصمیم را در مقابل امضأ تان برایتان بدهند ، همچنان پیش از دادن این سند ، توسط ترجمان به لسنای که به آن گپ میزنید و میفهمید باید برایتان خوانده شود .

اگر جوابی این تصمیم ، این است که برایتان وضعیت (ستاتوت) پناهندگی داده نمیشود و شما همراه با این تصمیم موافق نیستیند ، شما حق دارید به محکمه عرض کنید تا تجدیدی نظر کند ، در بارهء این تصمیم و به ادراهء پناهندگی امر نماید که برایتان وضعیت (ستاتوت) بدهد .

از گرفتن کاپی این تصمیم و امضأ کردن به این سند خود داری نکنید . حتا اگر امضأ نکنید به تصمیم جواب منفی ، مهلتی تاریخی تجدید نظر در نزد محکمه باز هم از بین میرود . بغیر از آن شما به سندی جوابی منفی این تصمیم ضرورت دارید بخاطریکه اگر بخواهید که عرض تجدید نظر کنید این تصمیم را باید دفعتا به وکیل ببرید . بدون تصمیم جوابی منفی وکیل نمتواند درخواست تجدیدی نظر را بنویسد ، زیرا وکیل ضرورت دارد که این تصمیم را بخواند و بیبیند که به کدام دلایل برایتان جواب منفی داده شده است .

درخواست تجدید نظر باید به وقت معین داده شود از روزی که کاپی سند را تسلیم شده به آن امضأ نموده اید !
این تاریخ درقسمت پایین جواب تان نوشته شده است و امکان دارد متفاوت باشد – 7 روز ویا 14 روز . این مهلت را از دست ندهید !!!

اگر به زمانی مشخص شده درخواست تجدید نظر را ندهید محکمه عرض تان قبول نمیکند و جوابی منفی برای دادن وضعیت (ستاتوت) در بلغاریا نهایی شده پروسه پناهدگی تان در بلغاریا خلاص میشود . در آن وقت مقامات دولتی بلغاریا حق دارند شما را به کشوری که تابعیت اش را دارید دوباره بفرستند .

برای دادن درخواست تجدیدی نظرتکس پولی پرداخته نمیشود. بخاطریکه به اساس قانون عمل کرد در چنین موارد مجانی است.

برای نوشتن و دادن درخواست تجدید نظر ترجح داده میشود که از خدمات وکیل ها استفاده نمایید .

6. وضعیت (ستاتوت) پناهندگی ویا حمایت بشر دوستانه


Audio file

بعد از گرفتن وضعیت (ستاتوت) برای کمک کردن به گرفتن اسناد بلغاریایی و همچنان در قسمتی سوال ها مربوط به محل اقامت ، کمک های اجتماعی ، ثبت نام اطفال به مکتب و دیگر سوال های مانندی ، میتوانید از سازمان های ذیل کمک بخواهید :

brc.png

صلیب سرخ بلغاریا

آدرس: صوفیه ، بلیوارد “جیمس باوچر” نمبر76
تلیفون:0035924923093
www.redcross.bg


crw.png

شورای مشورتی خانمانی – پناهنده

آدرس: صوفیه ، اولیتسه “اکزرخ یاسیف” نمبر95
تلیفون:00359878136231
www.crw-bg.org


caritas.png

کاریتاس

آدرس: صوفیه ، اولیتسه “سترومه” نمبر 1
تلیفون: 0035929200825
www.caritas-sofia.org

Audio file

اگر وضعیت (ستاتوت) حمایت بشر دوستانه را دریافت میکنید حق دارید:

* کار کردن بدون کدام اجازه نامه مخصوص

* دریافت تحصیل به مکاتب و فاکولته های دولتی

* دریافت تابعیت بلغاریا بعد ازپنج سال از تیر شدن وضعیت (ستاتوت)

* سفر کردن به خارج مثلی اتباع خارجی که در بلغاریا اجازهء اقامت دایمی را دارند (با دریافت ویزه از سفارت کشوری که میخواهید در صوفیه و ماندن به آن کشور تا مدت اعتبار ویزه )

Audio file

اگر وضعیت (ستاتوت) پناهندگی را دریافت میکنید حق دارید :

* کار کردن بدون کدام اجازه نامه مخصوص

* دریافت تحصیل به مکاتب و فاکولته های دولتی

* یکجا شدن با فامیل در بلغاریا

* دریافت تابعیت بلغاریا بعد ازسه سال از تیر شدن وضعیت (ستاتوت)

* سفر کردن به خارج مثلی اتباع بلغاریا (سفر کردن بدون ویزه و حق ماندن به کشور های دیگری اروپایی تا به 90 روز در ظرف نیم سال )

7. اسناد


Audio file

با دریافت وضعیت (ستاتوت) حق کارت دایمی را دارید .

اگر وضعیت (ستاتوت) پناهنده را دریافت کرده اید حق داشتن کارت پناهنده را دارید . این کارت برای مدت پنج سال اعتبار دارد .

id1.png
id2.png

اگر وضعیت (ستاتوت)حمایت بشر دوستانه را دریافت کرده اید حق داشتن کارت خارجی با وضعیت (ستاتوت)حمایت بشر دوستانه را دارید . این کارت برای سه سال اعتبار دارد .

id3.png
id4.png

کارت پناهنده برای مدت پنج سال اعتبار دارد و کارت خارجی با وضعیت (ستاتوت) حمایت بشر دوستانه برای مدت سه سال اعتبار دارد . اما این مدت اعتبار وضعیت (ستاتوت) نسیت بلکه تنها مدت اعتبار سند را نشان میدهد . اگر مدت اعبتار این سند خلاص میشود بدون مشکل میشود که تمدید شود .

لازم است که یک ماه پیش از خلاص شدن تاریخ این کارت تقاضأ برای صدور کارت جدید را نمایید و تکس پولی اش بپردازید . این پروسه به هر دو نوع کارت تطبیق میکند – کارت پناهنده و کارت حمایت بشر دوستانه .

برای صدور کارت ، اول باید از ادارهء ناحیه ء که زندگی میکنید ، شماره شناسایی مخصوص (ای. گه. نه) را دریافت نمایید . برای گرفتنی شماره شناسایی مخصوص (ای. گه. نه) باید همراه با خود در ناحیه مربوطه :

کارت راجستر ، سندی اصلی جوابی دریافت وضعیت (ستاتوت) و خطی مخصوص از آژانس پناهندگان به شهرداری ناحیه که آدرس را برای زندگی انتخاب نموده اید داشته باشید . برای دریافت شماره سناسایی مخصوص پول پرداخته نمیشود .

برای دریافت کردن زودتری کارت به هیچ حالت به آژانس پناهندگان آدرس جعلی ندهید .
نزدی مقامات دولتی ارائه کردن معلومات جعلی جرم است و از طرف قانون مجازات دارد .

پولیس کارت را صدور میکند – وزازتی داخله (مه فه ری) دفترپولیس که جواب گوی مربوط به ناحیه آدرس تان است . لازم است که فورم .(زه یفلینیی) خانه پری شود و برای صدور کارت تکس پولی پرداخته شود

با پرداختن تکس پولی اضافی یکجا همراه با این کارت میتوانید تقاضأ سندی سفر کردن (Travel Document) به خارج را هم نمایید

id5.png
id6.png
Audio file

بعد از راجستر شدن تان از طرف کارمندان ادارهء دولتی پناهندگی به عنوان یک خارجی که پناه دربلغاریا میخواهد باید تمامی اسنادی ملی تانرا که با خود دارید به این کارمندان تسلیم کنید . به جای این اسناد تا به سه روز برایتان کارت راجستر داده میشود که این کارت سندی تان میباشد در تمامی پروسهء پناهندگی.

چند روز بعد از راجستر شدن تان به عنوان پناهجوینده کارت راجستر پناهجوینده را دریافت خواهید کرد که به شکلی ذیل معلموم میشود :

regcard.png
  در کارت راجستر چنین معلمومات درج است:
 • اسم و عکس
 • تاریخ تولد
 • جنس (مرد یا زن)
 • محل تولد
 • ملیت (تابعیت)
 • سرپرست با اطفالی که زیز سن 14 هستند
 • نمبر مخصوص شما (ل.ن.چ.)
 • آدرسی که شما در بلغاریا زندگی میکنید – لاگر پناهندگان و یا آدرسی بیرونی.
 • منطقه محوطه لاگر که حق دارید عبور ومرور کنید بدون اجازهء مخصوص از آژانس پناهندگان .

این کارت به پولیس بلغاریا تصدیق میکند ، که در پروسه پناهندگی استید و حق دارید به بلغاریا بمانید تا به نهایی رسیدن جوابی این پروسه در موردی شما.

کارت راجستر یک سند موقتی است . عموما این کارت برای مدت سه ماه اعتبار داشته میباشد که بدون مشکل میشود که تمدید شود ، تا به زمانیکه پروسه پناهندگی تان در جریان است و تا به زمانیکه تصمیم در موردی شما به مرحله نهایی نرسیده است . این به معنی است که در جریان پروسه محکمه همچنان کارت راجستر تان تمدید میشود .

کارت راجستر تان اعتبار دارد تا به وقتیکه پروسه پناهندگی تان در جریان است و عموما برای سه ماه اعتبار داشته میباشد ، اگر پروسه پناهندگی دوام دارد وتاریخ کارتی شما به نزدیکی خلاص میشود ، لطفا به آژانس پناهدگان بروید تا تاریخ کارت را تمدید نمایند .

اگر میخواهید آدرسی خود را تغیر بدهید پیش از تغیر دادن به آژانس پناهنگان مراجعه نمایید تا برایتان اجازه بدهندو آدرسی جدیدی تانرا به کارت تان بنویسند برای اینکه با پولیس مشکل نداشته باشید .

تا به وقتیکه در پروسه پناهندگی استید همراه با کارت راجستر میتوانید به بلغاریا به شکل قانونی زندگی کنید .

در وقتی کنترول پولیس باید کارت تانرا برای پولیس نشان بدهید . همچنان در اداره های دولتی ، محکمه و شفاخانه ها برای تداوی ، این کارت را باید نشان بدهید .

بعد از گذشتن شدن سه ماه از راجستری کارت تان در آژانس پناهندگی ، این کارت راجستر برایتان حق کار کردن در بلغاریا را میدهد ، با درخواست شما ، آژانس پناهندگی برایتان سندی اجازهء نامه کار را صدور میکند.

همراه با کارت راجستر نمیتوانید :

* در محوطه سرحدی بروید ویا بلغاریا را ترک کنید ؛
* نکاح کنید ؛
* حسابی بانکی باز کنید ویا پول انتقال شده را از بانک حاصل شوید .

8. اطفالی بی سر پرست


Audio file

اگر جوابی منفی را دریافت میکنید بسیار مهم است که نماینده و وکیل تان را فورا در جریان بگذارید ، اگر آنها همراه با شما نبوده اند در وقتی که مصاحبه کننده برای تان جواب منفی را داده که امضأ کنید.
اگر وکیل ندارید و نمیتوانید با نمایندهء خود به تماس شوید باید فورا به یکی از شعبه های کمیته هلسنکی بروید تا از وکیل های آنها کمک دریافت نمایید .

شعبه های کمیته هلسنکی در آدرس های زیر استند :

bhc.jpg

کمیته هلسنکی

صوفیه ، اولیتسه ” اوزونجوفسکه” نمبر 1 ، منزل سه
تلیفون 00 359 2 981 3318
تلیفون 00 359 2 980 2049
www.bghelsinki.org


bhc.jpg

کمیته هلسنکی

سفیلن گراد ، اولیتسه ” گنرال ستروکوف” نمبر 5
تلیفون : 00 359 379 63 118
www.bghelsinki.org


bhc.jpg

کمیته هلسنکی

هرمنلی ژ.ک. “دروژبه” نمبر 23
در تعمیر اداروی لاگری پناهندگان
منزل 1
تلیفون : 0035937963118
www.bghelsinki.org

لازم است وکیل دفعتا عریضه (شکایت نامه) تجدید نظر را به محکمه مقابل مقامات دولت که جوابی منفی را صدور کرده اند بنویسد .

این درخواست باید با امضأ شما و نمایندهء تان به مرکزی پناهندهگان که کارت راجستر تانرا صدور کرده است برده شود .

کارمندان آژانس پناهندهگی وظیفه دارند تا درخواست تانرا قبول کرده یک کاپی آنرا که بالایش مهر و تاریخ را درج کرده اند ، برایتان دوباره تسلیم کنند .

درخواست باید به تاریخی معیین بعد از گرفتن جواب منفی مقابل امضأ تان داده شود .


warningاین تاریخ در آخری جواب نوشته شده است که امکان دارد 7 روز ویا 14 روز باشد . در قسمت این مدت باید غفلت نشود !


این درخواست را همراه مهری درج شده به آن باید نگاه کنید و به وکیل که در زمانی مصاحبه همراه با شما بوده ببرید ، ویا اگر این درخواست از طریق وکیل های کمیته هلسنکی نوشته شده است به کمیته هلسنکی برده شود .

بعد از یک مدت زمان به آدرس که زندگی میکنید از محکمه احوال میآید ، با تاریخ و ساعت درج شده که درخواست شما از طرفی مقامات محکمه دیده میشود ، این احوال را به وکیل تان که همراه تان در زمان مصاحبه ها بوده است ببرید .

اگر در زمانی مصاحبه ها در آژانس پناهندگان وکیل همراهء شما نبوده و به این خاطر عریضه تان از طرفی وکیل های کمیته هلسنکی نوشته شده است این احوال را به آنها ببرید ، تا برایتان معلومات بدهند که در زمانی درخواست تان در محکمه کی برای کمک همرای شما میآید .

Audio file

باوجودی اینکه زیر سن 18 استید شما از خود حقوق دارید که مقامات دولت بلغاریا وظیفه دارند به آن احترام کنند .

در جریانی پروسه پناهندگی ، این حقوق دارید :

* در بلغاریا بمانید ، تا به وقتیکه معلوم شود که آیا وضعیت (ستاتوت) میگیرید ؛

* کارت راجستر بگیرید که به جای کارت شناسایی تان میباشد ؛

* در لاگر پناهندگان برایتان جاه داده شود؛

* برایتان روزانه سه بار غذا داده شود ؛

* هر ماه کمک پولی برایتان داده شود ؛

* در زمان مریضی برایتان کمک طبی آماده شود ؛

* برای تحصیل به مکاتب بلغاریایی ثبت نام شوید ؛

* در زمان مصاحبه ها دسترسی با ، ترجمان ، وکیل و کارمندی اجتماعی داشته باشد ؛

* جواب این تصمیم را حاصل شوید ، که آیا برایتان در بلغاریا وضعیت (ساتوت) داده میشود و نه ؛

اگر در بلغاریا وضعیت (ستاتوت) را بگیرید ، حقوق را ذیل را داشته میباشید :

شخصی بالغ بحیثی سرپرست تان تعیین ویا انتخاب شود که در قسمتی دریافت کردن اسناد های دایمی بلغاریا ، حقوق تان ، جابجا کردن تان ، ثبت نام نمودن به مکتب و غیره برایتان کمک کند .

شخص سرپرست مجانی است !
اگر کسی برای سرپرستی تان پول میخواهد ، این غیر قانوانی است و باید به وکیل خود دراین باره احوال بدهید .

* کارت شناسایی را همراه با جوازی سفر برای بیرون برآمدن از بغاریا

را از پولیس دریافت کنید ؛ (travel document)

* تحصیلات را در مکاتب دولتی بلغاریا و فاکولته های دولتی بلغاریا دریافت کنید ؛

* برایتان اجازه داده شود که در خاک بلغاریا همراه با فامیلی خود یکجا شوید ؛

* ق کار کردن بعد از پوره کردن سن 18 ، بدون کدام اجازه نامه مخصوص ؛

* دریافت تابعیت بلغاریا بعد از گذشتن سه سال از وضعیت (ستاتوت) اگر وضعیت (ستاتوت) پناهنده را دریافت کرده اید وبعد پنج سال اگر وضعیت (ستاتوت) حمایت بشر دوستانه را دریافت کرده اید.

* سفر کردن به خارج مانند اتباع بلغاریا ، اگر وضعیت (ستاتوت) پناهنده را دریافت کرده اید و سفر کردن به خارج مانندی اتباع خارجی که با اقامت دایمی در بلغاریا استند ، اگر وضعیت (ستاتوت) حمایت بشر دوستانه را دریافت کرده اید .

Audio file

اگر یکی و یا هر دو از والدین تان در کشوری دیگری اروپایی است ، شما حق دارید از مقامات دولتی بلغاریا تقاضا کیند که شما را به کشوری که آنها هستند بفرستند .
همچنان حق دارید بخواهید فرستاده شوید به کشوری اروپایی دیگر اگر اقارب نزدیک تان مانندی : مادر کلان ، پدر کلان ، خاله ، کاکا ، برادر بالغ ویا خواهر بالغ که در کشوری اروپایی دیگر باشند .

به این دلیل باید دفعتا به مصاحبه کننده آژانس پناهندگی که مربوط به پروسه شما است این معلومات را ارایه نماید و اگر نزدی خود اسنادی دارید که روابط فامیلی تان را با این اشخاص ثبوت میکند به مصاحبه کننده بدهید ، باید به اظهار نامه امضأ نماید که قبول دارید به کشوری دیگری اروپایی فرستاده شوید .

اجازه اینکه آیا سفر کرده میتوانید از طرفی کشوری اروپایی دیگر داده میشود نه ازطرفی بلغاریا ، امکان دارد منتظری جواب یک ویا دو بمانید. بهتر است به این مدت منتظر باشید چرا که اگر جوابی مثبت بگیرید میتوانید به شکل قانونی به کشوری اروپایی دیگر بروید . اما اگر منتظری این جواب نشوید و به سوی کشوری اروپایی دیگر از بلغاریا فرار نمایید ، ریسک میکنید که دوباره به بلغاریا فرستاده شوید بخاطر اینکه جریان قانونی این پروسه را منتظر نشده اید .

وقتیکه از کشوری اروپایی دیگر جوابی اجازه سفر را بگیرید ، مقامات دولت بلغاریا اسناد سفر تانرا تهیه میکنند و ترتیبات سفر تانرا میگیرند.

اما اگر جوابی منفی برای داخل شدن به کشوری اروپایی دیگر میگیرد ،

اقاربی تان این باید این جواب را در مکحمه آن کشور برای تجدید نظر درخواست کنند .

Audio file

پروسه کار مشکل است و امکان دارد نفهمید که چی صورت میگیرد و چی میشود با شما ، به این خاطر مقامات بلغاریا به اطفالی که در بلغاریا تنها هستند حق میدهد از کسی که در قسمت قوانین بلدیت دارد کمک بخواهند و از حقوق شان دفاع شود ، این شخص “وکیل” نامیده میشود .

برای اطفال بی سرپرست وکیل مجانی است .

برای پیدا کردن وکیل مجانی میتوانید کمک ازطرف نماینده خود ویا مصاحبه کنندهء خود بخواهید ، همچنان برای پیدا کردن وکیلی مجانی میتوانید از کارمندی اجتماعی کمک بخواهید ، که در تمامی مصاحبه ها همراه با شما است .

اگر هیچ کدام از اینها برای پیدا کردن وکیل مجانی برای شما کمک نکند شما میتوانید کمک از وکیل های کمیته هلسنکی بخواهید آنها همچنان وکیل های مجانی دارند .

شعبه های کمیته هلسنکی در آدرس های زیر استند :

bhc.jpg

کمیته هلسنکی  

صوفیه ، اولیتسه ” اوزونجوفسکه” نمبر 1 ، منزل سه  
تلیفون 00 359 2 981 3318  
تلیفون 00 359 2 980 2049  
www.bghelsinki.org


bhc.jpg

کمیته هلسنکی  

سفیلن گراد ، اولیتسه ” گنرال ستروکوف” نمبر 5  
تلیفون : 00 359 379 63 118  
www.bghelsinki.org


bhc.jpg

کمیته هلسنکی  

هرمنلی ژ.ک. “دروژبه” نمبر 23  
در تعمیر اداروی لاگری پناهندگان  
منزل 1  
تلیفون : 0035937963118  
www.bghelsinki.org

Audio file

کارمند اجتماعی ، کارمندی دولتی است که همچنان متوجه مراقبت حقوق تان در زمان پروسه به طوری جداگانه از نماینده میباشد . کارمن اجتماعی مرد ویا زن بوده میتواند .

کارمند اجتماعی همچنان وظیفه دارد در زمانی مصاحبه های تان در آژانس پناهندگی حضور داشته باشد .

کارمند اجتماعی همچنان باید کنترول کند که در مرکز پناهندگان آیا تمامی اشایی ضرورت را در اطاق خود دارید یا نه . کارمند اجتماعی وظیفه دارد همرای شما گپ بزند ، کنترول کند که آیا احساسی امن را دارید ، آیا کسی شما را نگران میسازد ، آیا غذا بطوری دوامدار برایتان میرسد ، آیا صحت دارید و همچنان ترتیبات بگیرد تا مکتب بروید .

هر وقتی که مشکلی برای حل کردن دارید ویا سوالی دارید ، حق دارید از مصاحبه کننده تقاضای ملاقات با کارمند اجتماعی را بخواهید .

Audio file

اگر در بلغاریا بدون والدین تان استید و بدون کدام اقاربی دیگری تان که امکان دارد که بحیث سرپرت تان تعیین شود ، مقامات دولتی باید برای تان یک کارمندی مخصوص را تعیین نماید تا جوابگوه روش درست پروسه پناهندگی تان باشد و از حقوق شما مراقبت کند . این کارمند نامیده میشود “نماینده” .

این نماینده میشود که مرد باشد ویا زن و از طرف ناحیهء که لاگر تان در آن منطقه قرار دارد تعیین میشود .

مقامات بلغاریا و به خصوص آژانس پناهندگی و مصاحبه کننده شما وظیفه دارند تا همراه با این شخص که بحیث نماینده شما تعیین شده برایتان ملاقات را ترتیب کنند که در ملاقات ترجمان هم باید حضور داشته باشد تا بتوانید به سادگی همراه با نماینده تان صحبت نمایید.

این نماینده وظیفه دارد در جریان تمام مصاحبه های آژانس پناهندگی همراه با شما باشد و همچنان در هر زمانیکه سندی را باید امضأ کنید نیز این نماینده باید همراه با شما باشد .

هر وقتی که مشکلی دارید و یا سوالی دارید ، حق دارید از مصاحبه کننده تقاضای ملاقات با نماینده خود را بخواهید .

Audio file

باوجود اینکه میتوانید درخواست پناه را خود تان به مقامات دولتی بدهید. پروسه دیدن این درخواست مشکل است و به این خاطر یک شخصی بالغ در   این پروسه باید برایتان  کحمک کند و یکجا با شما به تمامی اسنادی که برایتان از طرف مقامات بلغاریا داده میشود باید امضأ کند .

اگر والدین تان همراه با شما در بلغاریا نستند اما اقاربی دیگر تان همراه با شما در اینجا هستند مانندی : مادرکلان ، پدر کلان ، خاله ، کاکا و همچنان برادر کلانتر ویا خواهر کلانتر ( اگر بالای سن 18 استند) – قانون اجازه میدهد  به تمامی اسنادی که در جریان این پروسه از مقامات بلغاریا داده میشود آنها به جای شما امضأ کنند ویا همراه با شما امضأ کنند .

میتواند  که یکی از این اقارب تان را بحیث سرپرت تان در بلغاریا تا به خلاص شدن پروسه پناهندگی تعیین کنید .

Audio file

به قانون بلغاریا هر کس که سن 18 را پوره نکرده است طفل است .

تا به وقتیکه سن 18 را پوره نکرده باشید حق ندارید پروسه را به تنهایی مقابل مقامات دولت بلغاریا تقاضأ نمایید . اگر زیری سن 14 استید به جای شما یکی از والدین تان باید به پروسه پناهندگی امضأ کند . اگر بالای سن 14 استید و هنوز سن 18 را پوره نکرده اید حق دارید به اسناد مقامات بلغاریا امضأ نمایید ولی همراه با امضأ شما در سند امضأ یکی از والدین تان به شکلی تصدیق همراه باشد – مادر ویا پدر.

اما اگر زیری سن 18 استید و در بلغاریا به تنهای داخل شده اید ، بدون والدین تان – بدون مادر وبدون پدر ، در این حالت به اساس قانون بلغاریا شما “طفلی بی سرپرست” استید .

اگر والدین تان همراه با شما در بلغاریا نیستند بخاطریکه نمیفهمید کجا هستند ، در راه جدا شده اند ویا فوت کرده اند ، بدون امضأ آنها حق دارید خود تان به تنهایی درخواست پناهندگی را دربلغاریا پیش مقاماتی دولتی نمایید و خواهش پروسه وضعیت (ستاتوت) را از دولت بلغاریا تقاضأ نمایید برای ماندن و زندگی کردن در این کشور .

اگر طفلی بی سرپرست استید و از دولت بلغاریا میخواهد برایتان پناه ، حمایت و وضعیت (ستاتوت) بدهد . حقی پروسهء مخصوص را دارید . لطفا با سازمان های که در لاگر تان کار میکنند در بارهء حقوق تان مشوره نمایید !

9. یکجا شدن با فامیل


Audio file

در صورتی که آژانس دولتی پناهندگان از پیوستگی اعضای خانواده با شما خود داری نماید حق دارید از این تصمیم به دادگاه شکایت کنید تا دادگاه به آژانس دستور بدهد مجوز پیوست اعضای خانواده را صادر کند.
شکایت علیه جواب رد پیوستگی اعضای خانواده شما در بلغارستان باید در طی 14 روز(دو هفته) بعد از دریافت جواب منفی ارایه شود.

شکایت باید به دادگاه اداری محل زندگی شما (قید شده در کارت ثبت نام شما) تسلیم شود. حق دو جلسه دادگاه دارید. اگر از رای تصمیم جلسه اول ناراضی باشید می توانید به دادگاه عالی اداری شکایت کنید. تصمیم دادگاه عالی اداری نهایی است.

برای نوشتن شکایت به وکلاء کمیته هلسینکی بلغارستان مراجعه کنید. آنها  می تواند رایگان به شما در تشریفات پناهندگی و ارایه دادن شکایت به دادگاه  همکاری کنند.

اگر می خواهید شکایت به دادگاه علیه جواب منفی از آژانس پناهندگان ارائه دهید، باید فوراً  بعد از گرفتن تصمیم آژانس پناهندگان به کمیته هلسینکی بلغارستان مراجعه کنید تا مهلت شکایت تان به پایان نرسد.

اگر می خواهید همراه وکیل به دادگاه بروید، باید کمیته هلسینکی بلغارستان را آگاه کنید. کمیته هلسینکی بلغارستان برای نوشتن تقاضا به دادگاه برای منصوب کردن وکیل تسخیری رایگان یاری خواهد کرد.

وکیل تسخیری مصوب شده از دادگاه  برای دعوای شما حق ندارد  از شما دستمزد بگیرد زیرا دولت بلغار به او حقوق می دهد.

Audio file

برای دریافت مجوز ملحق شدن با اعضای خانواده باید درخواست  به آژانس پناهندگان ارایه شود. آژانس دولتی پناهندگان این مجوز را صادر می کند.
اگر شما مدرک ازدواج و مدارک تولد فرزندان خود را داشته باشید باید آنها را به برگه درخواست پیوست کنید. اگر به چنین مدارکی دسترسی ندارید، می توانید گواهی با اعلام نام، تاریخ تولد و محل زندگی(کشور و نشانی) اعضای خانواده خود را پیوست کنید که به تایید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد.

بعد از دریافت مجوز پیوستگی خانواده، مقامات بلغار این اطلاعات را رسماً به سفارت بلغارستان درکشور محل اقامت اعضای خانواده شما را می فرسند. اعضای خانواده شما باید برای صدور ویزای در گذرنامه، به سفارت بلغارستان بروند. اگر اعضای خانواده برای سفر گذرنامه ندارند، سفارت بلغارستان می تواند به آنها مدارک سفر بلغاری (لسه پاسه) صادر کند.

اگر شما نمی دانید خانواده تان کجاست، می توانید از آژانس دولتی پناهندگان درخواست کنید برای جستجوی خانواده تان اقدام کند. در این مورد، کارمندان آژانس دولتی پناهندگان برای کمک و همکاری برای پیدا کردن آنها در خارج از بلغارستان به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و صلیب سرخ بلغارستان، مراجعه می کنند.

گر مکان زندگی اعضای خانواده شما نامشخص باشد این امکان وجود دارد که با همکاری سازمان  صلیب سرخ بلغارستان برای  جستجوی آنها اقدام شود.

Audio file

قانون اجازه می دهد فقط اعضای زیر به پناهنده ملحق شوند:

 • همسر
 • اولیای هر یک از همسران که به علت سالخوردگی یا بیماری شدید، نمی توانند به تنهایی زندگی کنند و لازم است در خانواده فرزندان
 • خود بسر ببرند؛
 • فرزندان زیر 18 سال که ازدواج نکرده اند؛
 • فرزندان بالا 18 سال که نمی توانند تنها زندگی کنند به دلایل جدی سلامتی.

در صورت چند همسری، فرد خارج ی که در جمهوری بلغارستان همراه یکی از همسران خود به سر می برد، به همسر دیگری اجازه داده نمی شود به بلغارستان بیاید.

اگر کودک زیر18 سال بدون اولیای خود در بلغارستان هستید چون والدین شما در قید حیات نباشد و یا مکان زندگی شان نامشخص باشد ، می توانید اجازه بگیرید با فرد دیگری از اعضای خانواده خود ب رای زندگی با شما به بلغارستان بیاید و به او ملحق شوید& – مثلاً پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، عمه، دایی، خاله، و هم چنین برادر یا خواهر شما که بالای 18 سال باشد.

Audio file

اگر پناهندگی (استاتوت) یا پناهندگی انسان دوستانه در یافت کرده اید، حق دارید برای ملحق شدن به خانواده خیش در بلغارستان در خواست کنید.

10. برگشتی داوطلبانه


Audio file

در صورتی که شما دیگر نمی ترسید به کشور خود برگردید، چون دلایل که به خاطر آن از آنجا فرار کرده بودید کاهش یافته است، شما می توانید همکاری و کمک بگیرید، اگر تصمیم گرفته اید به کشور خود را داوطلبانه برگردید.

در مورد دریافت جواب رد قطعی برای پناهندگی در بلغارستان شما حق دارید برای باز گشت داوطلبانه به کشور خود اقدام کنید. چون در صورت جواب رد قطعی شما حق ندارید در بلغارستان بمانید و ممکن است از طرف پلیس مهاجرت بازداشت شوید و به کشور خود به طور اجباری دیپرت (بازگردانده) شوید. در مورد دیپرت اجباری حکم ممنوعیت ورود به بلغارستان برای مدت از 5 سال صادر می شود این ممنوعیت همچنین به تمام کشورهای دیگر اتحادیه اروپا اعمال می شود.

برای جلوگیری از بازگشت اجباری و حکم ممنوعیت ورود به بلغارستان و به خصوص اگر ترس از پیگرد قانونی کاهش یافته است،شکا خودتان می توانید برای بازگشت داوطلبانه اقدام کنید.

برای شروع تشریفات باز گشت داوطلبانه لازم است تقاضای کتبی به مدیریت «مهاجرت» ارسال کنید. اگر مدرک یا پول برای سفر ندارید، می توانید از مدیریت «اداره مهاجرت» وابسته با وزارت «امور دخلی» همکاری بخواهید.

همچنین همکاری برای دریافت اسناد و بلیط برای سفر می توانید از سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) بگیرید.

IOM هم برنامه های کمک مالی برای بازگشت داوطلبانه و همچنین یاری برای استقرار مجدد بعد ار بازگشت به کشور اصلی، دارد. اقدام برای استقرار مجدد به عنوان زیر می باشند:

 • کمک پزشکی و خرید دارو؛
 • پشتیبانی روانی و اجتماعی یا سلامتی؛
 • آموزش کودکان؛
 • دوره های بازآموزی برای جذب به بازار کار؛
 • مشاوره و کمک مالی بعد از ارائه طرح کسب و کار برای شروع تجارت خرد؛
 • اقدامات دیگر که استقرار مجدد را تسهیل می کنند.

iom.png

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)
نشانی: شهر صوفیه 1000، خیابان «تسار آسِن»(Tzar Assen)، شماره 1
تلفن: 00 359 2 93-94-774
Web site: www.iom.bg

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمانقراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه درتمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا ،ایتالیا،قبرس،لتونی،لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگا ل،رومانی،سلواکی،اسلوونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.