1. УВОД

За какво служи този наръчник

Този наръчник има за цел да даде основна информация за процедурата по регистрация на молба за убежище и международна закрила в България и по нейното разглеждане и решаване.

В наръчника се обясняват правата и задълженията на чужденците като кандидати за международна закрила докато се разглежда молбата им от административните или съдебни органи, както и при предоставяне на закрила под формата на бежански или хуманитарен статут.

Описват се и стъпките, които следва да се предприемат за подаване на жалба до съд, ако бъде връчен отказ за предоставяне на статут.

Разглеждат се и някои специфични въпроси като другите форми на закрила, които могат да бъдат ползвани в България, видовете документи, събирането на семейство и особеностите на закрилата на непридружените деца.

Накрая, наръчникът предоставя информация относно процедурите за доброволно връщане в държавата на произход.

Наръчникът бе изготвен през 2014г. и бе предназначен основно за ползване от чужденци, търсещи закрила в България. По тази причина стремежът на автора бе да използва достъпен и разбираем език като се избягват юридическите термини. Въпреки това, наръчникът представлява обобщение на дългогодишна практика и експертиза в областта на бежанското право и дава отговор на типични проблеми и често задавани въпроси, поради което може да послужи и като общо въведение в материята на практикуващи юристи, служители на администрацията и неправителствените организации. В края на 2017г. бе извършена ограничена преработка на някои текстове, за да бъдат въведени междувременно настъпилите изменения в законодателството и административната процедура.

Общи условия за ползване на наръчника

Наръчникът е изработен по поръчка на Представителството в България на Върховния комисариат за бежанците към Организацията на Обединените Нации (ВКБООН).

Автор на наръчника е адв. Илиана Савова, директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти при Български хелзинкски комитет (БХК).

Наръчникът е изготвен на български език. Възложителят и авторът не носят отговорност за качеството на преводите на други езици.

Възпроизвеждането на този наръчник на материален носител за лично ползване или обучение е допустимо при условие за изрично посочване на източника и автора, с изключение за търговски цели. Възпроизвеждането или разпространението на наръчника на нематериален носител, по ефир, кабел и интернет е недопустимо освен с изричното и предварително съгласие на автора.

Настоящият наръчник е завършен през юни 2014 г. и е актуализиран през декември 2017г. и отразява правата и процедурите, уредени в българското законодателство към този момент.