едконратна помощ за ученици

Адм. дело № 2198

  • Решение № 2299 / 2023
    АС-Пловдив
  • Съгласно параграф. 1а от ДР на ЗУБ е изрично посочено, че законът въвежда разпоредбите на директива 2001/55/ЕО на Съвета за минимални стандарти за предоставяне на временна закрила, съгласно чл. 13 параграф 2 от същата директива държавите-членки създават законови разпоредби за предоставяне на помощи от ,,социални грижи" на лицата, ползващи се с временна закрила.

  • 15.12.2023

Адм. дело № 2488

  • Решение № 1763 / 2023
    АС-Варна
  • В решение от 13.03.2019 по дело С-635/17 в т. 54 СЕС е приел, че държавите-членки са длъжни не само да тълкуват националното си право по начин който да съответства по правото на Съюза, но и да не допускат да се основават на тълкуване на разпоредба от вторичното право, което би влязло в конфликт с основни права, защитавани от правния ред на Съюза.  

  • 13.12.2023