едократна месечна помощ за дете

Адм. дело № 35

  • Решение № 1298 / 2022
    АССГ
  • Националната правна уредба предвиждаща изключване от възможността за предоставяне на семейни помощ на деца на чужденци, пребиваващи и отглеждащи децата си на територията на България с хуманитарен статут, съгласно разпоредбата на чл. 4 т. 5 от ССПД противоречи на общностното право и не следва да се прилага. Отказът за отпускане на помощта е в нарушение на нормите на директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 13.12.2011г.

  • 01.03.2022