настаняване в ПЗТ

Адм. дело № 1993

  • Решение № 2011 / 2022
    АССГ
  • Не се установява оспорващият да представлява заплаха за националната сигурност и в какво се изразява тази заплаха. Няма изложени мотиви в тази поска от страна на административния орган. При приключило производство по разглеждане на молба за международна закрила с влязло в сила решение, решението за настанява в ПЗТ е незаконосъобразно, тъй като в ПЗТ се настаняват само лица, които ЗУБ сочи.

  • 25.03.2022