непридружени деца

Адм. дело №590/2020

  • Решение № 3208 2020 АССГ
  • […]при наличието на подадена молба за предоставяне на международна закрила от малолетно лица от страна на произход Република И., административният орган при приемането на решението си е следвало да съобрази обстоятелството на основателен страх от преследване у лицето при завръщането в страната му на произход, за унизително или нечовешко отношение, именно поради принадлежността му към определена социална група, което той не е сторил.

  • 24.06.2020

Адм. дело №895/2018

  • Решение № 8850 2019 ВАС
  • интерес на детето / Права на придружени и непридружени малолетни и непълнолетни Настоящата касационна инстанция споделя развитите от Административен съд - Хасково правни доводи за това, че допуснатото в хода на административното производство нарушение на чл. 15, ал.

  • 12.06.2019

Решение № 7985/28.05.2019

  • Решение № 7985 2019 ВАС
  • Върховният административен съд не веднъж се е произнасял по приложението на императивната разпоредба на чл. 15, ал. 6 от ЗЗДт, приемайки, че нарушаването ѝ води до съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Съгласно чл. 15, ал. 6 ЗЗДт социалният работник действа в качеството си на гарант за защита правата и интересите на детето и именно в това качество следва да даде становище или да предостави социален доклад, отчитайки най-добрия негов интерес.

  • 28.05.2019