социална група

Адм. дело № 5201/2021

 • Решение № 7742 2021 ВАС
 • По отношение на непълнолетната Д. С., касаторът не е извършил необходимата преценка, съобразно изискванията на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето. Следва да се има предвид, че обстоятелството, че е дете, директно я причислява към категорията на уязвимите лица по смисъла на чл. 30а ЗУБ и административният орган е бил длъжен да отчете и това специфично положение.

 • 29.06.2021

Адм. дело №590/2020

 • Решение № 3208 2020 АССГ
 • […]при наличието на подадена молба за предоставяне на международна закрила от малолетно лица от страна на произход Република И., административният орган при приемането на решението си е следвало да съобрази обстоятелството на основателен страх от преследване у лицето при завръщането в страната му на произход, за унизително или нечовешко отношение, именно поради принадлежността му към определена социална група, което той не е сторил.

 • 24.06.2020

Адм. дело № №649/2019

 • Решение № 569 2019 АС-Хасково /окончателно/
 • В настоящия случай, чужденката е заявила като причина за напускане на родната си страна страх за живота си на две отделни основания – страх от преследване поради новоприетата от нея християнска религия и поради упражняваното върху нея сексуално насилие. Тези данни настоящият състав на съда приема, че следва да бъдат приети за попадащи в приложното поле на чл.8, ал.1 от ЗУБ - страх от преследване поради принадлежността на оспорващата към определена религия и към определена социална група.

 • 01.07.2019

Адм. дело №3082/2018

 • Решение № 3824 2018 АССГ
 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
 • С оглед съдържащите се в преписката документи с превод на български език, наред с неспорното обстоятелство, че М. Б. М. С. е притежавал лиценз за преподавателска дейност и в действителност е притежавал частно светско училище, в което са се обучавали както момичета, така и момчета, дават основание на настоящия състав да приеме, че последният принадлежи към определена социална група по смисъла на чл. 8, ал.1 от ЗУБ.

 • 06.06.2018

Адм. дело №11261/2009

 • Решение № 12638 / 2010
  ВАС
 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
 • Видно от самите изявления на жалбоподателя, причините за напускането на държавата му на произход са свързани с принадлежността му към определена социална група – мактумени и следващото се от това преследване от страна на официалните власти на С., изразяващо се в прилагането на законови и административни мерки, водещи до дискриминация спрямо признаването и упражняването на негови основни човешки права. Така поддържана, бежанската история сама по себе си предопределя и основателност и респ.

 • 28.10.2010

Адм. дело 3870/2003

 • Решение № 4201 /
  СГС
 • Поради изложеното съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 8 от ЗУБ за предоставяне статут на бежанец на жалбоподателката, тъй като тя може основателно да се страхува от преследване поради принадлежността си към определена социална група. Следва да се посочи също така, че ЗУБ не съдържа изрично изискване това преследване да е породено от действия на властта или да представлява официална политика.

 • 03.12.2003